Duyurular

 

BES'E AKTARIMDA VERGILEME ( Yeni )

BES'E AKTARIMDA VERGILEME ( Yeni )

BES'E AKTARIMDA VERGILEME ( Yeni )

BES'E AKTARIMDA VERGILEME ( Yeni )

BEDELSİZ HİSSELERİN İSDEMİR A.Ş. PAY DEFTERİNE KAYDI İLE İLGİLİ DUYURU - 04.04.2014

İsdemir Yönetim Kurulu 24 Mart 2014 tarihinde almış olduğu kararla 21 Mart 2014 tarihi itibariyle usulüne uygun ciro ve temlik ile devralan ve müracaatla pay defterine kaydedilmeyi  talep eden iş bu duyuru metni ekinde yer alan 7120 kişinin karşılarında gösterilen  pay miktarları ve değerleri üzerinden İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. pay defterine ortak olarak kayıt edilmesine karar vermiştir.

Daha önceki duyurularımızda da belirttiğimiz üzere 7120 kişi için pay defterine kaydedilme yönünde karar alınmış ve fiilen ortak statüsüne kavuşmuş olmanızdan dolayı bundan sonra dileyen ve ihtiyacı olan arkadaşlarımız, kendilerine teslim edilen nama yazılı muvakkat pay senedi ilmühaberlerinin tamamını veya içinden belirlediği miktar kadarını (üzerinde yazan miktardan az olmamak kaydıyla) dilediği gibi devir, ciro ve ilmühaberleri teslim şartıyla satabilecektir.

Bu satış işleminin geçerli olabilmesi için kendi imzasının altına; “Devreden; İş bu nama yazılı muvakkat pay senedi ilmühaberinin temsil ettiği payların tamamını tüm hak ve vecibeleri ile devir ve teslim ettim” ibaresi yazmak ve adını soyadını yazarak altını imzalamak, devralan kişinin de adını soyadını yazıp, imzalaması ve ilmühaberin veya ilmühaberlerin aslını teslim almasıyla satış işlemi gerçekleşmiş olacaktır. Bu satış işleminin  İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.’ye karşı geçerli olabilmesi için İsdemir’e hitaben bir dilekçe ve ekine nama yazılı muvakkat pay senedi ilmühaberlerinin arkalı önlü fotokopilerinin sunulması ve pay defterine devralanın kendi adına kayıt yapılmasını talep etmesi gerekmektedir.

21 Mart 2014’ten sonra ilmühaber alan arkadaşlarımız için İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. tarafından ayrıca karar alındığında sizlere duyurulacaktır.

Tüm hissedarlara hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim.

 

 Saygılarımla,

Bayram ALTUN

İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.

Çalışanları Yardımlaşma Sandığı Vakfı

Başkanı

BEDELSİZ HİSSE İLE İLGİLİ DUYURU 14.02.2014

                                                                                                                   

Sevgili Hisse Hak Sahipleri,

İsdemir Vakfı olarak sizleri hep doğru bilgilendirdiğimizi ve bilgilendirmeye devam edeceğimizi, bu sorumluluktan asla kaçınmayacağımızı ifade ettik. İsdemir Vakfımıza olan güveninizi asla boşa çıkartmadık ve her zaman sizlere layık olmaya çalıştık. Söylediklerimizin hep arkasında durduk ve bunları bir bir gerçekleştirmenin gururunu hep beraber yaşadık.

Bedelsiz hisse üzerinden yalana ve iftiraya dayalı haksız ve yersiz ithamlarla İsdemir Vakfı' nı ve bu hakkın çalışanlar adına alınmasını sağlayan Çelik-İş Sendikası'nı hedef gösteren malum sarı sendikaya ve onun malum zevatına, bütün çabaları hak sahiplerini dolandırmak ve haklarını gasp etmek olan bazı dernek ve işbirlikçi çıkar guruplarına itibar etmediğiniz için teşekkür ediyorum.

Sermaye Piyasası Kurulu, İsdemir Vakfının 19.01.2013 tarihinde yaptığı olağanüstü genel kurul toplantısında çalışanlar adına elinde bulundurduğu İsdemir paylarının çalışanlara devrine ilişkin aldığı karar çerçevesinde 04.02.2013 tarihli yaptığı başvurularını 13.12.2013 tarih ve 41/1338 sayılı toplantısında Kurul gündemine almış olup, alınan karar doğrultusunda ortaklık hakkı kazanan kişilerin İsdemir A.Ş. Pay Defterine kaydının yapılması gerektiğini karara bağladığını daha önce sizlere duyurmuştuk.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun aldığı bu kararın yerine getirilmesini teminen İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. Yönetim Kurulu; mevcut nama yazılı muvakkat hisse senedi ilmühaberlerinin pay sahiplerinden alınmasına ve iptaliyle yeni sermaye durumuna göre yeni nama yazılı muvakkat hisse senedi ilmühaberleri çıkartılmasına, söz konusu ilmühaberlerin küçük kupürler halinde bastırılmasına ve şirket pay defterindeki pay sahiplerine teslim edilmesine karar vermiştir.

Bu karar ile İsdemir’in sermaye artırımı sonrası 2.900.000.000,00-TL (İkimilyardokuzyüzmilyonTürkLirası)’ ye yükseltilen sermaye miktarı göz önünde bulundurularak Vakfımız hisse karşılıkları hesabında kayıtlı bulunan miktar esas alınarak ve her bir hissedarın hak sahibi olduğu miktar kadar İsdemir tarafından küçük kupürler halinde önce Vakıf adına düzenlenecek ardından muvakkat hisse senedi ilmühaberleri Vakfımız tarafından alınan Olağanüstü Genel Kurul Kararı doğrultusunda devir ve ciro edilerek siz değerli hak sahiplerine teslim edilecektir. Küçük pay kupürleri halinde bastırılması ile ifade edilmek istenen, her bir hissedarın hisse sahibi olduğu miktar kadar nama yazılı muvakkat hisse senedi ilmühaberi bastırılmasıdır.

Muvakkat Hisse Senedi İlmühaberlerinin devir ve ciro yoluyla tarafınıza teslim edilmesini müteakip, tarafınızdan İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.’ ne müracaat edilerek devir ve ciro yoluyla teslim aldığınız Nama Yazılı Muvakkat Hisse Senedi İlmühaberlerine dayanarak Şirket pay defterine adınızın kaydedilmesini talep etmeniz gerekmektedir.  Bu müracaatın ardından İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. Yönetim Kurulu bu talebiniz doğrultusunda gerekli kararları alacak ve İsdemir pay defterine adınızın kaydedilmesiyle pay sahibi olma ve elinizde bulunan Nama Yazılı Muvakkat Hisse Senedi İlmühaberini devir ve ciro etmek kaydıyla dilediğiniz kimseye satma hakkına kavuşmuş olacaksınız.

İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. tarafından küçük kupürler halinde Nama Yazılı Muvakkat Hisse Senedi İlmühaberlerinin basılması ve Vakfımıza teslim edilmesini müteakip siz değerli bedelsiz hisse hak sahiplerine ayrıca duyuru yapılarak Vakfımıza müracaat etmeniz istenilecektir.

Hisse sahiplerinin yaklaşık 12 yıldır beklediği bu haberi sizlerle paylaşmaktan ve sizlere duyurmaktan dolayı son derece mutlu olduğumuzu belirtmek isterim.

Kesinleşen mahkeme kararlarına göre; %11 nispetindeki bedelsiz hisselerden yararlanacak kişiler, İsdemir’ in Erdemir’ e devrini öngören Özelleştirme Yüksek Kurulu’ nun karar tarihi olan 08.02.2001 tarihi esas alınarak 235 Provizyon ve 10.765 yararlanacak kişiler tespit edilmiş olup bu kişilere dağıtımı yapılmıştı. Provizyon olarak ayrılan 235 Hisseden 189 Hisse, belgelerini ibraz eden Hak Sahiplerine verilmiş olup geri kalan 46 Hisse ise, 10.954 Bedelsiz Hisse Hak Sahiplerine eşit olarak dağıtımı yapılarak işlem tamamlanmıştır.

Ayrıca asıl Hisseleri ellerinden alınmakla birlikte Bedelli Sermaye artırımına katılan kişilerin Hisselerinin uhdelerinde bırakılmasına karar verilen 506 kişi olmak üzere toplam 11.460 Hisse Hak Sahibinin Ad Soyad ve karşısında sahip olduğu Hisse Adedini gösteren liste 21.02.2014 tarihinde saat 20:00’da Vakfımızın www.isdemirvakfi.org adresinde yayınlanacaktır.

Kangren haline gelmiş bu konunun çözümüne yönelik olmak üzere gerekli kararı alan İsdemir Yönetimine teşekkür ediyor ve bedelsiz hisse hak sahiplerimize hayırlı olmasını diliyorum.

 

Saygılarımla,

 

Bayram ALTUN

İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.

Çalışanları Yardımlaşma Sandığı Vakfı

Başkanı

İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş. ÇALIŞANLARI YARDIMLAŞMA SANDIĞI VAKFI’NDAN DUYURU (03/01/2014)

 

          Kesinleşen mahkeme kararlarına göre; %11 nispetindeki bedelsiz hisselerden yararlanacak kişiler, İsdemir’ in Erdemir’ e devrini öngören Özelleştirme Yüksek Kurulu’ nun karar tarihi olan 08.02.2001 tarihi esas alınarak yararlanacak kişiler tespit edilmiş ve bu kişilere dağıtım yapılmıştır.

          Vakfımıza müracaat ederek kaydını yaptırmış olanların dışında, 08.02.2001 tarihi itibariyle İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.’ de çalıştığını iddia eden ve bunu resmi kayıt ile belgeleyen kişilerin iş bu ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. Çalışanları Yardımlaşma Sandığı Vakfı’ nın İsdemir Genel Müdürlük Binası zemin kattaki bürosuna müracaat etmesi gerekmektedir. Bu süre içerisinde müracaat etmeyenlerin bedelsiz hisseler üzerindeki hak talebinden vazgeçmiş ve haklarını kaybetmiş sayılacakları hususu ilan olunur.

 

                                                                                     İsdemir Vakfı Yönetim Kurulu  

 

 

Not : Bu konu ile ilgili duyurumuz 03.01.2014 (bugün) tarihi itibariyle İskenderun yerel gazetelerinden SES ve OLAY, Osmaniye yerel gazetelerinden ELDE DEMOKRASİ ve Ulusal gazetelerinden POSTA gazetesinde ilan edilmiştir. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

İSDEMİR A.Ş.’NİN ÇALIŞANLARA VERİLEN BEDELSİZ HİSSE İLE İLGİLİ SPK KARARINA İLİŞKİN DUYURU (18/12/2013)

Sevgili Bedelsiz Hisse Hak Sahipleri, 

İsdemir Vakfımızın 17.12.2013 tarihinde MKÜ İskenderun Mustafa Yazıcı Konservatuar Salonunda saat.18.00’de düzenlemiş olduğu bilgilendirme toplantısına hassasiyet göstererek katılan ve katılma fırsatı olmayıp gönlü bizimle beraber olan Bedelsiz Hisse Hak Sahiplerine teşekkür ediyor en kalbi duygularımla saygı ve sevgilerimi sunuyorum.

Bedelsiz hisse üzerinden yalana dayalı haksız ve yersiz ithamlarla İsdemir Vakfı' nı, özünde ise Çelik-İş Sendikası'nı hedef gösteren emek düşmanı sarı sendika, bütün çabaları hak sahiplerini dolandırmak olan ne olduğu belirsiz bazı dernek ve işbirlikçi çıkar gurupları şunu çok iyi bilmelidir,

Özelleştirme sürecinde İsdemir' in % 11’lik hissesini hiçbir bedel alınmadan bedelsiz olarak çalışanlar adına verilmesini ve vakıf aracılığıyla belgelendirip kayıt altına alınmasını sağlayan, Emeğin en yüce değer olduğuna inanan Hak-İş Konfederasyonu ve Çelik-İş Sendikasıdır.

Vakfımızın 19.01.2013 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurulunda, mülkiyetin 08.02.2001 tarihinde çalışanlara ait olduğu ve bedelsiz hisselerin hak sahipleri adına devir edilmesi yönünde alınan tarihi karar sonrası,

Vakfımız 22.01.2013 tarihinde İsdemir A.Ş. Genel Müdürlüğü’ne müracaat ederek bedelsiz hisse hak sahipleri adına İsdemir Pay Defterine Tescil talebinde bulunmuş olup, İsdemir A.Ş. Genel Müdürlüğü ise Vakfımızın bu talebine olumlu veya olumsuz bir cevap vermemiştir.

Vakfımız bunun üzerine 04.02.2013 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı’na başvurularak, 08.02.2001 tarihinde çalışanların yer aldığı bedelsiz hisse hak sahiplerinin isimleri ve karşılarında hisse miktarını gösterir listenin Merkezi Kayıt Kuruluşu aracılığı ile hisselerin ilgili kişiler adına kaydı işleminin gerçekleştirilmesi ve Serbest İşlem Platformunda satışının mümkün hale gelmesini teminen gerekli işlemlerin yapılması talep etmiştir.

İsdemir Vakfı, özellikle çalışanların sorunlarını kendi sorunu bilen, bedelsiz hisse ile ilgili süreci başından beri hassasiyetle takip eden Adalet Bakanımız Saygıdeğer Sadullah ERGİN’e bu sorunu iletip, Hak Sahipleri adına çözüm için katkı talebinde bulunmuştur. Adalet Bakanımız, çözüm için ilgili kurumların bağlı oldukları Maliye Bakanı sayın Mehmet ŞİMŞEK, Başbakan Yardımcısı sayın Ali BABACAN ve Milli Savunma Bakanı sayın İsmet YILMAZ ile görüşerek SPK nezdinde Hak Sahiplerinin lehine bu kararın alınmasını sağlamıştır. Hak Sahipleri adına çözüm için bu katkıyı sağlayan başta Adalet Bakanımız Saygıdeğer Sadullah ERGİN'e ve sayın Bakanlarımıza şahsım, Vakfım, Sendikam ve bedelsiz hisse hak sahipleri adına teşekkür ediyor ve şükranlarımı sunuyorum.Sermaye Piyasası Kurulu, İsdemir Vakfının 24.05.2012 ve 04.02.2013 tarihli başvurularını Kurul gündemine almış ve 13.12.2013 tarih ve 41/1338 sayılı toplantısında;

-Vakfın 19.01.2013 tarihinde yaptığı olağanüstü genel kurul toplantısında aldığı karar çerçevesinde çalışanlar adına elinde bulundurduğu İsdemir paylarının çalışanlara devrinin pay defterine kaydetmekten imtina edilemeyeceği ve ortaklık hakkı kazanan kişilerin pay defterine kaydının yapılması gerektiği, 

-Vakfın elinde bulunan İsdemir paylarının hak sahibi olan 11.454 çalışana devrine karar verdiği 19.01.2013 tarihli genel kurul tarihi itibariyle, İsdemir ‘in ortak sayısının 500’ü geçtiği, payları halka arz olunmuş bir şirket sayıldığı ve sermaye piyasası mevzuatına tabi hale geldiği, Kurula otuz gün içinde Tebliğin 12 numaralı ekinde yer alan bilgileri içeren bir beyannameyi Kurulca onaylanmasını teminen vermesi ve esas sözleşmesini SPK hükümlerine uygun hale getirmek amacıyla madde tadil tasarılarını hazırlayarak Kurula başvuruda bulunması ve esas sözleşme değişikliğine ilişkin Kurulun uygun görüşünün alınmasından sonra gerekli değişiklikleri uygun görüş karar tarihinden itibaren azami altı ay içerisinde karara bağlaması,

-Azınlık pay sahiplerinin haklarının korunması amacıyla gerekli her türlü tedbirin alınmasının İsdemir’in sorumluluğunda olduğu,

Hususlarında İsdemir’in bilgilendirilmesine karar vermiştir.

Bu kararla birlikte, Vakıf tarafından alınan karar gereği hisselerin İsdemir pay defterine kaydedilmesinin önündeki engeller kalkmış ve İsdemir halka açık ortaklık statüsüne gerekli evrakların Sermaye Piyasası Kurulu’na ibrazının ardından kavuşmuş olacaktır.

Bedelsiz hisse sahiplerinin yaklaşık 11 yıldır beklediği müjdeli haberi sizlerle paylaşmaktan ve sizlere duyurmaktan dolayı son derece mutlu olduğumu belirtmek isterim. Alınan bu çok önemli kararın bütün bedelsiz hisse hak sahiplerine hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.

İsdemir A.Ş.’nin 31.01.2001 Devir tarihi itibariyle sermayesi 610.000.000,00 TL’den, İsdemir A.Ş.’nin 28.11.2013 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurulunda alınan kararla 2.900.000.000,00 TL’ye çıkarılmıştır.

31.01.2002 İsdemir’in devir tarihi itibariyle Vakfımızın %11’lik itibari pay oranı nasılki 3 Bedelli Sermaye Artışına Hak Sahipleri istenilen düzeyde katılım sağlamayınca %7,088’lik bir paya düşmüş ise bugünde 4. Bedelli Sermaye Artışına Hak Sahipleri istenilen düzeyde katılım sağlamazlarsa bu oranın tekrar düşmesi kaçınılmaz olacaktır. Ancak bu yüzdelik oranın düşmesi sonucu Hak Sahiplerinin elindeki Hisse Adedi de, Hisse değeri de asla düşmeyecektir.

31.01.2002 İsdemir’in devir tarihi itibariyle Vakfımızın %11’lik itibari pay değeri 67.100.000,00 TL’den 3 bedelsiz ve 3 bedelli sermaye artışı sonucu (4.Bedelli Sermaye Artışı Hariç) bugün %7.088’lik itibari pay değeri olan 136.022.883,67 TL.’ye yükselmiştir.

Vakıf Hisse Karşılıkları Hesabında 6.100,00 TL.’lik ana hissesi bulunan bir hissedarımızın yalnız 3 Bedelsiz sermaye artırımı sonucu 4.643,79 TL Bedelsiz ilave edilerek hissesi 10.743,79 TL.’ye yükselmiştir. 

Vakıf Hisse Karşılıkları Hesabında 6.100,00 TL’lik ana hissesi bulunan bir hissedarımızın 3 bedelli sermaye artırımı toplamı 8.536,43 TL ve 3 bedelsiz sermaye artırımı toplamı 9.970,87 TL (4.Bedelli Sermaye Artışı Hariç) ilave edilerek hissesi 24.607,30 TL’ye yükselmiştir.

(3 Bedelli Sermaye artırımına katılan bir hak sahibi 1.Bedellide-2.298,16 TL, 2.Bedellide-1.806,00 TL, 3.Bedellide-4.432,27 TL olmak üzere Toplam 8.536,43 TL ödeme yapmıştır.) 

Ayrıca her süreçte desteğini esirgemeyen Hak-İş Konfederasyonu eski Genel Başkanı ve TBMM Meclis İdare Amiri sayın Salim Uslu’ya, İsdemir’in Özelleştirme sürecinde çalışanlara bedelsiz %11’lik hisse talebinde bulunan Hak-İş Konfederasyonuna, Çelik-İş Sendikasına ve bu hakkın verilmesini sağlayan 57. Hükümete, Hak Sahipleri adına tescil işlemleri için SPK’dan bu kararın çıkmasını sağlayan 61. Hükümet’e, Sermaye Piyasası Kuruluna, Özelleştirme İdaresi Başkanlığına, Vakıflar Genel Müdürlüğüne, Oyak’a, Erdemir’e, İsdemir’e, Milletvekillerimize, Siyasi Partilerimize ve Belediye Başkanlarımıza şahsım, Vakfım, Sendikam ve bedelsiz hisse hak sahipleri adına teşekkür ediyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle Sermaye Piyasası Kurulunun aldığı bu kararın Hak Sahiplerine, Vakfımıza, Sendikamıza, İsdemir’e, Erdemir’e, Oyak’a Bölgemize ve Ülkemize hayırlı olmasını dileğiyle ALLAH’a emanet olun.

Sağlıklı, mutlu ve huzurlu yarınlar…

Bayram ALTUN

İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. Çalışanları

Yardımlaşma Sandığı Vakfı Başkanı

BEDELSİZ HİSSE İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR HAKKINDA DUYURU 30.11.2013

 

Sevgili  Bedelsiz Hisse Hak Sahipleri,

İsdemir’ in 28.11.2013 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında İsdemir’in 483.126.252,12.-TL tutarındaki esas sermayesinin, iç kaynaklardan bedelsiz ve bedelli olmak üzere toplam  2.416.873.747,88.-TL artırılarak 2.900.000.000,00.-TL olmasına karar verilmiştir.

Söz konusu sermayenin 1.435.751.841,28.-TL’lik kısmının iç kaynaklardan bedelsiz, kalan 981.121.906,60.-TL’lik kısmının bedelli  olarak karşılanmasına, bu suretle sermayenin bedelli artırılan kısmına tekabül eden hisseler için hissedarların rüçhan haklarını kullanmalarına karar verilmiştir.

Sermayenin bedelli attırılan kısmına katılacak Vakıf aracılığıyla bedelsiz hisse sahibi hissedarlarımızın, İsdemir Yönetim Kurulu tarafından alınan karar uyarınca bu kararın Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne tescil ve ilanından itibaren (tescil işlemi 29.11.2013 tarihinde gerçekleşmiş olup,  ilanın 02.12.2013 tarihinde yapılacağı öngörülmektedir. Buna göre, bedelli sermaye artırımına katılmak isteyen şahısların 17.12.2013 günü mesai bitimine kadar ekte verilen bedelsiz hisse miktarlarının karşılarında gösterilen 4. Bedelli sermaye artırım tutarının ¼’ünü Vakfımızın Türkiye İş Bankası İsdemir Şubesi nezdindeki  TR360006400000161280021301 IBAN Nolu hesabına ödeme yapmaları, ayrıca  banka dekontunda hisse belgelerindeki seri numarasını, adını ve soyadını belirtmeyen veya unutan hak sahiplerinin de, ödeme dekontunu Vakfımıza iletmeleri, belirtilen bu 15 gün içinde ödemeyi yapmayan hissedarlarımızın rüçhan hakkını kullanmadığı varsayılarak, kullanılmayan rüçhan haklarının diğer hissedarlarca (İsdemir Pay Defteri'ne kayıtlı hissedarlar) kullanılacağı hususunun bilinmesine, bedelli sermaye artırımına katılan hissedarların geriye kalan ¾’lük miktarı da İsdemir Esas Sözleşme değişikliğinin tescilini müteakip 30.12.2013 günü mesai bitimine kadar Vakfımızın Türkiye İş Bankası İsdemir Şubesi nezdindeki TR360006400000161280021301 IBAN Nolu hesabına  yatırılması gerekmektedir. 

Hissedarlarımızın bedelli sermaye artırımına katılmaları öncekilerde olduğu gibi asla zorunlu olmayıp, tamamen kişilerin inisiyatifinde olan bir husustur. İsdemir’ in iç kaynaklarından bedelsiz artırılan miktar kişilerin bedelli sermaye artırımına katılıp katılmadıklarına bakılmaksızın her bir hissedarımıza hissesi nispetinde intikal ettirilecek ve artırımın gerçekleşmesini müteakip Vakıf kayıtları buna göre düzeltilecektir.

Banka kredisi kullanarak bedelli sermaye artırımına katılacak hak sahipleri için bankalar nezdinde yapılan görüşmeler 06 Aralık 2013 tarihine kadar sonuçlandırılacak olup, ayrıca konu ile ilgili duyurumuz yayınlanacaktır.   

Bedelli sermaye artırımıyla ilgili olmak üzere herhangi bir sorusu veya tereddüt duyduğu bir hususu olan hissedarlarımızın Vakfımızla irtibata geçmelerini duyurur, kararın hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim.

  Saygılarımızla  
  İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.  Çalışanları Yardımlaşma Sandığı Vakfı  
   Yönetim Kurulu Adına Vakıf Başkanı  
   Bayram ALTUN  
 
ÖNEMLİ NOT :

  1. Bankaya ödeme yaparken, açıklama olarak, hisse belgelerindeki seri numarasını, adını ve soyadını belirtmeleri gerekmektedir.
  2. Yukarıdaki şekilde açıklama olarak gerekli bilgileri belirtmeyen veya unutan hak sahiplerinin, ödeme dekontlarını İsdemir A.Ş. Genel Müdürlüğündeki Vakfımıza getirmeleri gerekmektedir.
  3. Hissedarlarımızın 4.Bedelli Sermaye artırımına katılım tutarları aşağıdaki tabloda belirtilmiş olup, hak sahiplerinin bedelli sermaye artırımına katılmış sayılmaları için 02-17 Aralık 2013 tarihine kadar mutlaka ¼ ‘ü olan tutarı veya isteyenin bu tarihler arasında toplam tutarın tamamını yatırmaları gerekmektedir.
  4. Hak sahiplerinin bedelli sermaye artırımına katılmış, sayılmaları için 02-17 Aralık 2013 tarihine kadar yatırmaları gereken ¼ ‘ü olan 1.taksidi yatırmayıp, 18-30 Aralık 2013 tarihleri arasında toplam tutarın tamamını yatırsalar dahi bu artırıma katılmış sayılmayacaklardır.
  5. Bedeli sermaye artırımına katılacak hissedarlarımız Aşağıdaki tabloda belirtilen tutarları yatırırken eksik veya fazla yatırmamaları gerekmektedir.
 
İSDEMİR A.Ş'NİN 3.BEDELSİZ İLE 4.BEDELLİ SERMAYE ARTIRIM TUTARLARI
SIRA NO ESKİ MEVCUT HİSSE TUTARI 3.BEDELSİZ ARTIRIM TUTARI 3.BEDELSİZ + ESKİ HİSSE TUTARI

4.BEDELLİ SERMAYE ARTIRIMI

1/4 -1.TAKSİT              (02-17 ARALIK 2013)

4.BEDELLİ SERMAYE ARTIRIMI                  3/4 - 2.TAKSİT          (18-30 ARALIK 2013) 4.BEDELLİ    SERMAYE ARTIRIMI İÇİN ÖDENECEK TOPLAM TUTAR
1 794,17 217,76 1.011,93 129,35 388,05 517,40
2 1.588,34 435,52 2.023,86 258,70 776,10 1.034,80
3 2.030,55 556,77 2.587,32 330,72 992,17 1.322,90
4 2.382,51 653,28 3.035,79 388,05 1.164,15 1.552,20
5 3.176,67 871,04 4.047,71 517,40 1.552,19 2.069,59
6 3.693,36 1.012,71 4.706,07 601,55 1.804,66 2.406,21
7 4.147,56 1.137,25 5.284,81 675,53 2.026,59 2.702,12
8 4.699,44 1.288,58 5.988,02 765,42 2.296,25 3.061,67
9 5.673,04 1.555,53 7.228,57 923,99 2.771,98 3.695,97
10 5.705,53 1.564,44 7.269,97 929,28 2.787,85 3.717,14
11 6.265,74 1.718,05 7.983,79 1.020,53 3.061,58 4.082,11
12 6.711,61 1.840,31 8.551,92 1.093,15 3.279,45 4.372,59
13 7.717,69 2.116,17 9.833,86 1.257,01 3.771,04 5.028,05
14 8.431,81 2.311,98 10.743,79 1.373,32 4.119,97 5.493,30
15 9.225,98 2.529,74 11.755,72 1.502,67 4.508,02 6.010,70
16 10.020,15 2.747,50 12.767,65 1.632,02 4.896,07 6.528,10
17 10.462,36 2.868,76 13.331,12 1.704,05 5.112,15 6.816,20
18 10.814,32 2.965,26 13.779,58 1.761,37 5.284,12 7.045,50
19 10.880,19 2.983,32 13.863,51 1.772,10 5.316,31 7.088,41
20 11.608,48 3.183,02 14.791,50 1.890,72 5.672,17 7.562,89
21 12.125,17 3.324,69 15.449,86 1.974,88 5.924,63 7.899,51
22 13.131,25 3.600,56 16.731,81 2.138,74 6.416,23 8.554,97
23 14.104,85 3.867,52 17.972,37 2.297,32 6.891,95 9.189,27
24 14.137,34 3.876,43 18.013,77 2.302,61 6.907,83 9.210,43
25 14.697,55 4.030,04 18.727,59 2.393,85 7.181,56 9.575,41
26 15.143,42 4.152,29 19.295,71 2.466,47 7.399,42 9.865,89
27 16.149,50 4.428,16 20.577,66 2.630,34 7.891,01 10.521,35
28 19.312,00 5.295,31 24.607,31 3.145,43 9.436,28 12.581,71

                                                                                                                                                                 

 

BEDELSİZ HİSSE İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR HAKKINDA DUYURU 30.08.2013

Sevgili Bedelsiz Hisse hak sahipleri,

02.03.2013 tarihli duyurumuz ile Sermaye Piyasası Kurulu’ na 04.02.2013 tarihinde müracaat edildiği ve Sermaye Piyasası Kurulu’ nun yürüteceği işlemlerle ilgili herhangi bir gelişme olması durumunda sizlerle paylaşılacağını duyurmuştur. 

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Vakfımızın müracaatını müteakip, bedelsiz hisselerin 08.02.2001 tarihi itibariyle çalışanlara devrine ilişkin Vakıf Olağanüstü Genel Kurul Kararına istinaden ne işlem yapıldığı hususu İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.’ ne sorulmuş ve İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. tarafından 11.03.2013 tarihli yazı ile özetle; ilgili hisselerin Vakıf üyelerine dağıtımı konusunda yasal alt yapı tam ve doğru şekilde tesis edilmediğinden, yalnızca Vakıf Olağanüstü Genel Kurul Kararına dayanarak bir işlem yapılmasının hukuka aykırı olacağı kanaati dile getirilmiştir. İsdemir’ in görüşünün alınmasını müteakip, Sermaye Piyasası Kurulu 04.04.2013 tarihli Vakfımıza muhatap yazı ile, İsdemir’ den alınan görüşü de eklemek suretiyle konunun Vakıflar Genel Müdürlüğü’ ne intikal ettirileceğini ve alınacak cevaba göre işlemlerin yürütüleceğini bildirmiştir. 

Sermaye Piyasası Kurulu, Vakfımıza verdiği cevap doğrultusunda,  bedelsiz hisselerin çalışanlara devrine ilişkin olarak alınan kararın Vakıflar mevzuatı açısından uygun olup olmadığı hususunu Vakıflar Genel Müdürlüğü’ ne sormuştur. Vakıflar Genel Müdürlüğü;  20.05.2013 tarihli cevabi yazısı ile, bedelsiz hisselerle ilgili konunun, vakıf hukukuyla ilgili olmadığı, konunun ilgili mevzuat ve yargı kararları çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiği bildirilmiştir. 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün cevabi yazısının alınmasını müteakip, Vakfımız tarafından 10.06.2013 tarihinde İsdemir’ in ileri sürdüğü nedenlerin hukuki dayanağının bulunmadığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü yazısı doğrultusunda işlemlerin tamamlanarak 08.02.2001 tarihi itibariyle çalışanlara bedelsiz hisselerin devrinin gerçekleştirilmesi ve hisselerin alınıp satılabilmesine imkan sağlanması hususunda gerekli işlemlerin yapılması talep edilmiştir. 

Sermaye Piyasası Kurulu, bedelsiz hisselerin devri işlemine esas olmak üzere T.C.Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’ nın görüşünü sormuş ve idarenin görüşünü içeren cevabi yazıda alınmıştır. 

Bu arada; Anonim şirketlerin ana sözleşmelerini  01/07/2013 tarihine kadar yeni Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun hale getirmeleri gerekmekteydi. Ancak, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı anılan madde hükmünün kendisine verdiği yetkiyi kullanarak yayımladığı bir Tebliğ ile, anonim şirketlerin esas sözleşmelerini, 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanununa uyumlu hale getirilmesi için öngörülen süreyi 01/07/2014 tarihine kadar uzatmıştır. Yani, anonim şirketlerin ana sözleşmelerinin yeni TTK hükümlerine uygun hale getirilmesi için belirlenen tarihi 1 yıl sonraya ertelemiştir. 

Tüm cevapların alınmasını müteakip Sermaye Piyasası Kurulu yetkilileri ile yapılan görüşmede; tüm çalışmaların tamamlandığı, bu çalışmaların yaklaşık bir ay içerisinde hazırlanarak Sermaye Piyasası Kurulu’ na sunularak oluşacak karar doğrultusunda işlemlerin yürütüleceği bilgisi alınmıştır. 

Sermaye Piyasası Kurulu nezdinde yürütülen işlemlerde herhangi bir gelişme olduğunda bunlar da siz değerli hissedarlarımızla paylaşılacaktır. 

Sermaye Piyasası Kurulu marifetiyle yürütülen iş ve işlemlerin siz değerli hissedarlarımızın beklentisi doğrultusunda bir an önce neticelenmesi en büyük temennimiz olup, alınacak kararların hissedarlarımıza hayırlı olması dileği ile hepinizi sevgi ve saygı ile selamlıyorum. 

                                                                                        Bayram ALTUN

                                                                                  İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.

                                                                             Çalışanları Yardımlaşma Sandığı

                                                                                         Vakfı Başkanı