Duyurular

 

04.12.2014 TARİHİNDE SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN VAKFIMIZA GÖNDERDİĞİ CEVABİ YAZI

03.11.2014 TARİHİNDE SERMAYE PİYASASI KURULU'NA VAKFIMIZ TARAFINDAN GÖNDERİLEN YAZI

BES'E AKTARIMDA VERGILEME ( Yeni )

BES'E AKTARIMDA VERGILEME ( Yeni )

BES'E AKTARIMDA VERGILEME ( Yeni )

BES'E AKTARIMDA VERGILEME ( Yeni )

BEDELSİZ HİSSELERİN İSDEMİR A.Ş. PAY DEFTERİNE KAYDI İLE İLGİLİ DUYURU - 04.04.2014

İsdemir Yönetim Kurulu 24 Mart 2014 tarihinde almış olduğu kararla 21 Mart 2014 tarihi itibariyle usulüne uygun ciro ve temlik ile devralan ve müracaatla pay defterine kaydedilmeyi  talep eden iş bu duyuru metni ekinde yer alan 7120 kişinin karşılarında gösterilen  pay miktarları ve değerleri üzerinden İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. pay defterine ortak olarak kayıt edilmesine karar vermiştir.

Daha önceki duyurularımızda da belirttiğimiz üzere 7120 kişi için pay defterine kaydedilme yönünde karar alınmış ve fiilen ortak statüsüne kavuşmuş olmanızdan dolayı bundan sonra dileyen ve ihtiyacı olan arkadaşlarımız, kendilerine teslim edilen nama yazılı muvakkat pay senedi ilmühaberlerinin tamamını veya içinden belirlediği miktar kadarını (üzerinde yazan miktardan az olmamak kaydıyla) dilediği gibi devir, ciro ve ilmühaberleri teslim şartıyla satabilecektir.

Bu satış işleminin geçerli olabilmesi için kendi imzasının altına; “Devreden; İş bu nama yazılı muvakkat pay senedi ilmühaberinin temsil ettiği payların tamamını tüm hak ve vecibeleri ile devir ve teslim ettim” ibaresi yazmak ve adını soyadını yazarak altını imzalamak, devralan kişinin de adını soyadını yazıp, imzalaması ve ilmühaberin veya ilmühaberlerin aslını teslim almasıyla satış işlemi gerçekleşmiş olacaktır. Bu satış işleminin  İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.’ye karşı geçerli olabilmesi için İsdemir’e hitaben bir dilekçe ve ekine nama yazılı muvakkat pay senedi ilmühaberlerinin arkalı önlü fotokopilerinin sunulması ve pay defterine devralanın kendi adına kayıt yapılmasını talep etmesi gerekmektedir.

21 Mart 2014’ten sonra ilmühaber alan arkadaşlarımız için İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. tarafından ayrıca karar alındığında sizlere duyurulacaktır.

Tüm hissedarlara hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim.

 

 Saygılarımla,

Bayram ALTUN

İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.

Çalışanları Yardımlaşma Sandığı Vakfı

Başkanı

BEDELSİZ HİSSE İLE İLGİLİ DUYURU 14.02.2014

                                                                                                                   

Sevgili Hisse Hak Sahipleri,

İsdemir Vakfı olarak sizleri hep doğru bilgilendirdiğimizi ve bilgilendirmeye devam edeceğimizi, bu sorumluluktan asla kaçınmayacağımızı ifade ettik. İsdemir Vakfımıza olan güveninizi asla boşa çıkartmadık ve her zaman sizlere layık olmaya çalıştık. Söylediklerimizin hep arkasında durduk ve bunları bir bir gerçekleştirmenin gururunu hep beraber yaşadık.

Bedelsiz hisse üzerinden yalana ve iftiraya dayalı haksız ve yersiz ithamlarla İsdemir Vakfı' nı ve bu hakkın çalışanlar adına alınmasını sağlayan Çelik-İş Sendikası'nı hedef gösteren malum sarı sendikaya ve onun malum zevatına, bütün çabaları hak sahiplerini dolandırmak ve haklarını gasp etmek olan bazı dernek ve işbirlikçi çıkar guruplarına itibar etmediğiniz için teşekkür ediyorum.

Sermaye Piyasası Kurulu, İsdemir Vakfının 19.01.2013 tarihinde yaptığı olağanüstü genel kurul toplantısında çalışanlar adına elinde bulundurduğu İsdemir paylarının çalışanlara devrine ilişkin aldığı karar çerçevesinde 04.02.2013 tarihli yaptığı başvurularını 13.12.2013 tarih ve 41/1338 sayılı toplantısında Kurul gündemine almış olup, alınan karar doğrultusunda ortaklık hakkı kazanan kişilerin İsdemir A.Ş. Pay Defterine kaydının yapılması gerektiğini karara bağladığını daha önce sizlere duyurmuştuk.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun aldığı bu kararın yerine getirilmesini teminen İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. Yönetim Kurulu; mevcut nama yazılı muvakkat hisse senedi ilmühaberlerinin pay sahiplerinden alınmasına ve iptaliyle yeni sermaye durumuna göre yeni nama yazılı muvakkat hisse senedi ilmühaberleri çıkartılmasına, söz konusu ilmühaberlerin küçük kupürler halinde bastırılmasına ve şirket pay defterindeki pay sahiplerine teslim edilmesine karar vermiştir.

Bu karar ile İsdemir’in sermaye artırımı sonrası 2.900.000.000,00-TL (İkimilyardokuzyüzmilyonTürkLirası)’ ye yükseltilen sermaye miktarı göz önünde bulundurularak Vakfımız hisse karşılıkları hesabında kayıtlı bulunan miktar esas alınarak ve her bir hissedarın hak sahibi olduğu miktar kadar İsdemir tarafından küçük kupürler halinde önce Vakıf adına düzenlenecek ardından muvakkat hisse senedi ilmühaberleri Vakfımız tarafından alınan Olağanüstü Genel Kurul Kararı doğrultusunda devir ve ciro edilerek siz değerli hak sahiplerine teslim edilecektir. Küçük pay kupürleri halinde bastırılması ile ifade edilmek istenen, her bir hissedarın hisse sahibi olduğu miktar kadar nama yazılı muvakkat hisse senedi ilmühaberi bastırılmasıdır.

Muvakkat Hisse Senedi İlmühaberlerinin devir ve ciro yoluyla tarafınıza teslim edilmesini müteakip, tarafınızdan İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.’ ne müracaat edilerek devir ve ciro yoluyla teslim aldığınız Nama Yazılı Muvakkat Hisse Senedi İlmühaberlerine dayanarak Şirket pay defterine adınızın kaydedilmesini talep etmeniz gerekmektedir.  Bu müracaatın ardından İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. Yönetim Kurulu bu talebiniz doğrultusunda gerekli kararları alacak ve İsdemir pay defterine adınızın kaydedilmesiyle pay sahibi olma ve elinizde bulunan Nama Yazılı Muvakkat Hisse Senedi İlmühaberini devir ve ciro etmek kaydıyla dilediğiniz kimseye satma hakkına kavuşmuş olacaksınız.

İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. tarafından küçük kupürler halinde Nama Yazılı Muvakkat Hisse Senedi İlmühaberlerinin basılması ve Vakfımıza teslim edilmesini müteakip siz değerli bedelsiz hisse hak sahiplerine ayrıca duyuru yapılarak Vakfımıza müracaat etmeniz istenilecektir.

Hisse sahiplerinin yaklaşık 12 yıldır beklediği bu haberi sizlerle paylaşmaktan ve sizlere duyurmaktan dolayı son derece mutlu olduğumuzu belirtmek isterim.

Kesinleşen mahkeme kararlarına göre; %11 nispetindeki bedelsiz hisselerden yararlanacak kişiler, İsdemir’ in Erdemir’ e devrini öngören Özelleştirme Yüksek Kurulu’ nun karar tarihi olan 08.02.2001 tarihi esas alınarak 235 Provizyon ve 10.765 yararlanacak kişiler tespit edilmiş olup bu kişilere dağıtımı yapılmıştı. Provizyon olarak ayrılan 235 Hisseden 189 Hisse, belgelerini ibraz eden Hak Sahiplerine verilmiş olup geri kalan 46 Hisse ise, 10.954 Bedelsiz Hisse Hak Sahiplerine eşit olarak dağıtımı yapılarak işlem tamamlanmıştır.

Ayrıca asıl Hisseleri ellerinden alınmakla birlikte Bedelli Sermaye artırımına katılan kişilerin Hisselerinin uhdelerinde bırakılmasına karar verilen 506 kişi olmak üzere toplam 11.460 Hisse Hak Sahibinin Ad Soyad ve karşısında sahip olduğu Hisse Adedini gösteren liste 21.02.2014 tarihinde saat 20:00’da Vakfımızın www.isdemirvakfi.org adresinde yayınlanacaktır.

Kangren haline gelmiş bu konunun çözümüne yönelik olmak üzere gerekli kararı alan İsdemir Yönetimine teşekkür ediyor ve bedelsiz hisse hak sahiplerimize hayırlı olmasını diliyorum.

 

Saygılarımla,

 

Bayram ALTUN

İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.

Çalışanları Yardımlaşma Sandığı Vakfı

Başkanı

İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş. ÇALIŞANLARI YARDIMLAŞMA SANDIĞI VAKFI’NDAN DUYURU (03/01/2014)

 

          Kesinleşen mahkeme kararlarına göre; %11 nispetindeki bedelsiz hisselerden yararlanacak kişiler, İsdemir’ in Erdemir’ e devrini öngören Özelleştirme Yüksek Kurulu’ nun karar tarihi olan 08.02.2001 tarihi esas alınarak yararlanacak kişiler tespit edilmiş ve bu kişilere dağıtım yapılmıştır.

          Vakfımıza müracaat ederek kaydını yaptırmış olanların dışında, 08.02.2001 tarihi itibariyle İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.’ de çalıştığını iddia eden ve bunu resmi kayıt ile belgeleyen kişilerin iş bu ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. Çalışanları Yardımlaşma Sandığı Vakfı’ nın İsdemir Genel Müdürlük Binası zemin kattaki bürosuna müracaat etmesi gerekmektedir. Bu süre içerisinde müracaat etmeyenlerin bedelsiz hisseler üzerindeki hak talebinden vazgeçmiş ve haklarını kaybetmiş sayılacakları hususu ilan olunur.

 

                                                                                     İsdemir Vakfı Yönetim Kurulu  

 

 

Not : Bu konu ile ilgili duyurumuz 03.01.2014 (bugün) tarihi itibariyle İskenderun yerel gazetelerinden SES ve OLAY, Osmaniye yerel gazetelerinden ELDE DEMOKRASİ ve Ulusal gazetelerinden POSTA gazetesinde ilan edilmiştir. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

İSDEMİR A.Ş.’NİN ÇALIŞANLARA VERİLEN BEDELSİZ HİSSE İLE İLGİLİ SPK KARARINA İLİŞKİN DUYURU (18/12/2013)

Sevgili Bedelsiz Hisse Hak Sahipleri, 

İsdemir Vakfımızın 17.12.2013 tarihinde MKÜ İskenderun Mustafa Yazıcı Konservatuar Salonunda saat.18.00’de düzenlemiş olduğu bilgilendirme toplantısına hassasiyet göstererek katılan ve katılma fırsatı olmayıp gönlü bizimle beraber olan Bedelsiz Hisse Hak Sahiplerine teşekkür ediyor en kalbi duygularımla saygı ve sevgilerimi sunuyorum.

Bedelsiz hisse üzerinden yalana dayalı haksız ve yersiz ithamlarla İsdemir Vakfı' nı, özünde ise Çelik-İş Sendikası'nı hedef gösteren emek düşmanı sarı sendika, bütün çabaları hak sahiplerini dolandırmak olan ne olduğu belirsiz bazı dernek ve işbirlikçi çıkar gurupları şunu çok iyi bilmelidir,

Özelleştirme sürecinde İsdemir' in % 11’lik hissesini hiçbir bedel alınmadan bedelsiz olarak çalışanlar adına verilmesini ve vakıf aracılığıyla belgelendirip kayıt altına alınmasını sağlayan, Emeğin en yüce değer olduğuna inanan Hak-İş Konfederasyonu ve Çelik-İş Sendikasıdır.

Vakfımızın 19.01.2013 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurulunda, mülkiyetin 08.02.2001 tarihinde çalışanlara ait olduğu ve bedelsiz hisselerin hak sahipleri adına devir edilmesi yönünde alınan tarihi karar sonrası,

Vakfımız 22.01.2013 tarihinde İsdemir A.Ş. Genel Müdürlüğü’ne müracaat ederek bedelsiz hisse hak sahipleri adına İsdemir Pay Defterine Tescil talebinde bulunmuş olup, İsdemir A.Ş. Genel Müdürlüğü ise Vakfımızın bu talebine olumlu veya olumsuz bir cevap vermemiştir.

Vakfımız bunun üzerine 04.02.2013 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı’na başvurularak, 08.02.2001 tarihinde çalışanların yer aldığı bedelsiz hisse hak sahiplerinin isimleri ve karşılarında hisse miktarını gösterir listenin Merkezi Kayıt Kuruluşu aracılığı ile hisselerin ilgili kişiler adına kaydı işleminin gerçekleştirilmesi ve Serbest İşlem Platformunda satışının mümkün hale gelmesini teminen gerekli işlemlerin yapılması talep etmiştir.

İsdemir Vakfı, özellikle çalışanların sorunlarını kendi sorunu bilen, bedelsiz hisse ile ilgili süreci başından beri hassasiyetle takip eden Adalet Bakanımız Saygıdeğer Sadullah ERGİN’e bu sorunu iletip, Hak Sahipleri adına çözüm için katkı talebinde bulunmuştur. Adalet Bakanımız, çözüm için ilgili kurumların bağlı oldukları Maliye Bakanı sayın Mehmet ŞİMŞEK, Başbakan Yardımcısı sayın Ali BABACAN ve Milli Savunma Bakanı sayın İsmet YILMAZ ile görüşerek SPK nezdinde Hak Sahiplerinin lehine bu kararın alınmasını sağlamıştır. Hak Sahipleri adına çözüm için bu katkıyı sağlayan başta Adalet Bakanımız Saygıdeğer Sadullah ERGİN'e ve sayın Bakanlarımıza şahsım, Vakfım, Sendikam ve bedelsiz hisse hak sahipleri adına teşekkür ediyor ve şükranlarımı sunuyorum.Sermaye Piyasası Kurulu, İsdemir Vakfının 24.05.2012 ve 04.02.2013 tarihli başvurularını Kurul gündemine almış ve 13.12.2013 tarih ve 41/1338 sayılı toplantısında;

-Vakfın 19.01.2013 tarihinde yaptığı olağanüstü genel kurul toplantısında aldığı karar çerçevesinde çalışanlar adına elinde bulundurduğu İsdemir paylarının çalışanlara devrinin pay defterine kaydetmekten imtina edilemeyeceği ve ortaklık hakkı kazanan kişilerin pay defterine kaydının yapılması gerektiği, 

-Vakfın elinde bulunan İsdemir paylarının hak sahibi olan 11.454 çalışana devrine karar verdiği 19.01.2013 tarihli genel kurul tarihi itibariyle, İsdemir ‘in ortak sayısının 500’ü geçtiği, payları halka arz olunmuş bir şirket sayıldığı ve sermaye piyasası mevzuatına tabi hale geldiği, Kurula otuz gün içinde Tebliğin 12 numaralı ekinde yer alan bilgileri içeren bir beyannameyi Kurulca onaylanmasını teminen vermesi ve esas sözleşmesini SPK hükümlerine uygun hale getirmek amacıyla madde tadil tasarılarını hazırlayarak Kurula başvuruda bulunması ve esas sözleşme değişikliğine ilişkin Kurulun uygun görüşünün alınmasından sonra gerekli değişiklikleri uygun görüş karar tarihinden itibaren azami altı ay içerisinde karara bağlaması,

-Azınlık pay sahiplerinin haklarının korunması amacıyla gerekli her türlü tedbirin alınmasının İsdemir’in sorumluluğunda olduğu,

Hususlarında İsdemir’in bilgilendirilmesine karar vermiştir.

Bu kararla birlikte, Vakıf tarafından alınan karar gereği hisselerin İsdemir pay defterine kaydedilmesinin önündeki engeller kalkmış ve İsdemir halka açık ortaklık statüsüne gerekli evrakların Sermaye Piyasası Kurulu’na ibrazının ardından kavuşmuş olacaktır.

Bedelsiz hisse sahiplerinin yaklaşık 11 yıldır beklediği müjdeli haberi sizlerle paylaşmaktan ve sizlere duyurmaktan dolayı son derece mutlu olduğumu belirtmek isterim. Alınan bu çok önemli kararın bütün bedelsiz hisse hak sahiplerine hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.

İsdemir A.Ş.’nin 31.01.2001 Devir tarihi itibariyle sermayesi 610.000.000,00 TL’den, İsdemir A.Ş.’nin 28.11.2013 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurulunda alınan kararla 2.900.000.000,00 TL’ye çıkarılmıştır.

31.01.2002 İsdemir’in devir tarihi itibariyle Vakfımızın %11’lik itibari pay oranı nasılki 3 Bedelli Sermaye Artışına Hak Sahipleri istenilen düzeyde katılım sağlamayınca %7,088’lik bir paya düşmüş ise bugünde 4. Bedelli Sermaye Artışına Hak Sahipleri istenilen düzeyde katılım sağlamazlarsa bu oranın tekrar düşmesi kaçınılmaz olacaktır. Ancak bu yüzdelik oranın düşmesi sonucu Hak Sahiplerinin elindeki Hisse Adedi de, Hisse değeri de asla düşmeyecektir.

31.01.2002 İsdemir’in devir tarihi itibariyle Vakfımızın %11’lik itibari pay değeri 67.100.000,00 TL’den 3 bedelsiz ve 3 bedelli sermaye artışı sonucu (4.Bedelli Sermaye Artışı Hariç) bugün %7.088’lik itibari pay değeri olan 136.022.883,67 TL.’ye yükselmiştir.

Vakıf Hisse Karşılıkları Hesabında 6.100,00 TL.’lik ana hissesi bulunan bir hissedarımızın yalnız 3 Bedelsiz sermaye artırımı sonucu 4.643,79 TL Bedelsiz ilave edilerek hissesi 10.743,79 TL.’ye yükselmiştir. 

Vakıf Hisse Karşılıkları Hesabında 6.100,00 TL’lik ana hissesi bulunan bir hissedarımızın 3 bedelli sermaye artırımı toplamı 8.536,43 TL ve 3 bedelsiz sermaye artırımı toplamı 9.970,87 TL (4.Bedelli Sermaye Artışı Hariç) ilave edilerek hissesi 24.607,30 TL’ye yükselmiştir.

(3 Bedelli Sermaye artırımına katılan bir hak sahibi 1.Bedellide-2.298,16 TL, 2.Bedellide-1.806,00 TL, 3.Bedellide-4.432,27 TL olmak üzere Toplam 8.536,43 TL ödeme yapmıştır.) 

Ayrıca her süreçte desteğini esirgemeyen Hak-İş Konfederasyonu eski Genel Başkanı ve TBMM Meclis İdare Amiri sayın Salim Uslu’ya, İsdemir’in Özelleştirme sürecinde çalışanlara bedelsiz %11’lik hisse talebinde bulunan Hak-İş Konfederasyonuna, Çelik-İş Sendikasına ve bu hakkın verilmesini sağlayan 57. Hükümete, Hak Sahipleri adına tescil işlemleri için SPK’dan bu kararın çıkmasını sağlayan 61. Hükümet’e, Sermaye Piyasası Kuruluna, Özelleştirme İdaresi Başkanlığına, Vakıflar Genel Müdürlüğüne, Oyak’a, Erdemir’e, İsdemir’e, Milletvekillerimize, Siyasi Partilerimize ve Belediye Başkanlarımıza şahsım, Vakfım, Sendikam ve bedelsiz hisse hak sahipleri adına teşekkür ediyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle Sermaye Piyasası Kurulunun aldığı bu kararın Hak Sahiplerine, Vakfımıza, Sendikamıza, İsdemir’e, Erdemir’e, Oyak’a Bölgemize ve Ülkemize hayırlı olmasını dileğiyle ALLAH’a emanet olun.

Sağlıklı, mutlu ve huzurlu yarınlar…

Bayram ALTUN

İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. Çalışanları

Yardımlaşma Sandığı Vakfı Başkanı