Duyurular

 

İSDEMİR 2014 GENEL KURUL DUYURUSU

06/03/2015

 

 

Değerli Bedelsiz Hisse Hak Sahipleri;

 

İsdemir’ in 2014 yılına ait Olağan Genel Kurulu 30 Mart 2015 Pazartesi günü saat 13:30’da Atatürk Mahallesi Yakut Caddesi No:10 Ataşehir/İstanbul adresindeki Radisson Blu Hotelde yapılacaktır.

 

Olağan Genel Kurulda İsdemir’ in esas sözleşmesinin Sermaye Piyasası Kanununa uyumu kapsamında

Değişikliği önerisinin görüşülmesi yanında, SPK mevzuatına  göre elde ettiği net dönem karı olan 997.011.412.TL.’ den 870 milyon TL’  den genel kanuni yedek akçe ve olağanüstü yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan miktarın hissedarlara dağıtılmasına yönelik öneride görüşülecektir.

 

Değerli bedelsiz hisse hak sahiplerine hayırlı olması temennisiyle saygı ile duyurulur.   

 

 

 

                                                                                                 Bayram ALTUN

                                                                               İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. Çalışanları

                                                                                           Yardımlaşma Sandığı Vakfı

                                                                                                         Başkanı

04.12.2014 TARİHİNDE SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN VAKFIMIZA GÖNDERDİĞİ CEVABİ YAZI

03.11.2014 TARİHİNDE SERMAYE PİYASASI KURULU'NA VAKFIMIZ TARAFINDAN GÖNDERİLEN YAZI

BES'E AKTARIMDA VERGILEME ( Yeni )

BES'E AKTARIMDA VERGILEME ( Yeni )

BES'E AKTARIMDA VERGILEME ( Yeni )

BES'E AKTARIMDA VERGILEME ( Yeni )

BEDELSİZ HİSSELERİN İSDEMİR A.Ş. PAY DEFTERİNE KAYDI İLE İLGİLİ DUYURU - 04.04.2014

İsdemir Yönetim Kurulu 24 Mart 2014 tarihinde almış olduğu kararla 21 Mart 2014 tarihi itibariyle usulüne uygun ciro ve temlik ile devralan ve müracaatla pay defterine kaydedilmeyi  talep eden iş bu duyuru metni ekinde yer alan 7120 kişinin karşılarında gösterilen  pay miktarları ve değerleri üzerinden İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. pay defterine ortak olarak kayıt edilmesine karar vermiştir.

Daha önceki duyurularımızda da belirttiğimiz üzere 7120 kişi için pay defterine kaydedilme yönünde karar alınmış ve fiilen ortak statüsüne kavuşmuş olmanızdan dolayı bundan sonra dileyen ve ihtiyacı olan arkadaşlarımız, kendilerine teslim edilen nama yazılı muvakkat pay senedi ilmühaberlerinin tamamını veya içinden belirlediği miktar kadarını (üzerinde yazan miktardan az olmamak kaydıyla) dilediği gibi devir, ciro ve ilmühaberleri teslim şartıyla satabilecektir.

Bu satış işleminin geçerli olabilmesi için kendi imzasının altına; “Devreden; İş bu nama yazılı muvakkat pay senedi ilmühaberinin temsil ettiği payların tamamını tüm hak ve vecibeleri ile devir ve teslim ettim” ibaresi yazmak ve adını soyadını yazarak altını imzalamak, devralan kişinin de adını soyadını yazıp, imzalaması ve ilmühaberin veya ilmühaberlerin aslını teslim almasıyla satış işlemi gerçekleşmiş olacaktır. Bu satış işleminin  İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.’ye karşı geçerli olabilmesi için İsdemir’e hitaben bir dilekçe ve ekine nama yazılı muvakkat pay senedi ilmühaberlerinin arkalı önlü fotokopilerinin sunulması ve pay defterine devralanın kendi adına kayıt yapılmasını talep etmesi gerekmektedir.

21 Mart 2014’ten sonra ilmühaber alan arkadaşlarımız için İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. tarafından ayrıca karar alındığında sizlere duyurulacaktır.

Tüm hissedarlara hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim.

 

 Saygılarımla,

Bayram ALTUN

İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.

Çalışanları Yardımlaşma Sandığı Vakfı

Başkanı

BEDELSİZ HİSSE İLE İLGİLİ DUYURU 14.02.2014

                                                                                                                   

Sevgili Hisse Hak Sahipleri,

İsdemir Vakfı olarak sizleri hep doğru bilgilendirdiğimizi ve bilgilendirmeye devam edeceğimizi, bu sorumluluktan asla kaçınmayacağımızı ifade ettik. İsdemir Vakfımıza olan güveninizi asla boşa çıkartmadık ve her zaman sizlere layık olmaya çalıştık. Söylediklerimizin hep arkasında durduk ve bunları bir bir gerçekleştirmenin gururunu hep beraber yaşadık.

Bedelsiz hisse üzerinden yalana ve iftiraya dayalı haksız ve yersiz ithamlarla İsdemir Vakfı' nı ve bu hakkın çalışanlar adına alınmasını sağlayan Çelik-İş Sendikası'nı hedef gösteren malum sarı sendikaya ve onun malum zevatına, bütün çabaları hak sahiplerini dolandırmak ve haklarını gasp etmek olan bazı dernek ve işbirlikçi çıkar guruplarına itibar etmediğiniz için teşekkür ediyorum.

Sermaye Piyasası Kurulu, İsdemir Vakfının 19.01.2013 tarihinde yaptığı olağanüstü genel kurul toplantısında çalışanlar adına elinde bulundurduğu İsdemir paylarının çalışanlara devrine ilişkin aldığı karar çerçevesinde 04.02.2013 tarihli yaptığı başvurularını 13.12.2013 tarih ve 41/1338 sayılı toplantısında Kurul gündemine almış olup, alınan karar doğrultusunda ortaklık hakkı kazanan kişilerin İsdemir A.Ş. Pay Defterine kaydının yapılması gerektiğini karara bağladığını daha önce sizlere duyurmuştuk.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun aldığı bu kararın yerine getirilmesini teminen İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. Yönetim Kurulu; mevcut nama yazılı muvakkat hisse senedi ilmühaberlerinin pay sahiplerinden alınmasına ve iptaliyle yeni sermaye durumuna göre yeni nama yazılı muvakkat hisse senedi ilmühaberleri çıkartılmasına, söz konusu ilmühaberlerin küçük kupürler halinde bastırılmasına ve şirket pay defterindeki pay sahiplerine teslim edilmesine karar vermiştir.

Bu karar ile İsdemir’in sermaye artırımı sonrası 2.900.000.000,00-TL (İkimilyardokuzyüzmilyonTürkLirası)’ ye yükseltilen sermaye miktarı göz önünde bulundurularak Vakfımız hisse karşılıkları hesabında kayıtlı bulunan miktar esas alınarak ve her bir hissedarın hak sahibi olduğu miktar kadar İsdemir tarafından küçük kupürler halinde önce Vakıf adına düzenlenecek ardından muvakkat hisse senedi ilmühaberleri Vakfımız tarafından alınan Olağanüstü Genel Kurul Kararı doğrultusunda devir ve ciro edilerek siz değerli hak sahiplerine teslim edilecektir. Küçük pay kupürleri halinde bastırılması ile ifade edilmek istenen, her bir hissedarın hisse sahibi olduğu miktar kadar nama yazılı muvakkat hisse senedi ilmühaberi bastırılmasıdır.

Muvakkat Hisse Senedi İlmühaberlerinin devir ve ciro yoluyla tarafınıza teslim edilmesini müteakip, tarafınızdan İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.’ ne müracaat edilerek devir ve ciro yoluyla teslim aldığınız Nama Yazılı Muvakkat Hisse Senedi İlmühaberlerine dayanarak Şirket pay defterine adınızın kaydedilmesini talep etmeniz gerekmektedir.  Bu müracaatın ardından İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. Yönetim Kurulu bu talebiniz doğrultusunda gerekli kararları alacak ve İsdemir pay defterine adınızın kaydedilmesiyle pay sahibi olma ve elinizde bulunan Nama Yazılı Muvakkat Hisse Senedi İlmühaberini devir ve ciro etmek kaydıyla dilediğiniz kimseye satma hakkına kavuşmuş olacaksınız.

İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. tarafından küçük kupürler halinde Nama Yazılı Muvakkat Hisse Senedi İlmühaberlerinin basılması ve Vakfımıza teslim edilmesini müteakip siz değerli bedelsiz hisse hak sahiplerine ayrıca duyuru yapılarak Vakfımıza müracaat etmeniz istenilecektir.

Hisse sahiplerinin yaklaşık 12 yıldır beklediği bu haberi sizlerle paylaşmaktan ve sizlere duyurmaktan dolayı son derece mutlu olduğumuzu belirtmek isterim.

Kesinleşen mahkeme kararlarına göre; %11 nispetindeki bedelsiz hisselerden yararlanacak kişiler, İsdemir’ in Erdemir’ e devrini öngören Özelleştirme Yüksek Kurulu’ nun karar tarihi olan 08.02.2001 tarihi esas alınarak 235 Provizyon ve 10.765 yararlanacak kişiler tespit edilmiş olup bu kişilere dağıtımı yapılmıştı. Provizyon olarak ayrılan 235 Hisseden 189 Hisse, belgelerini ibraz eden Hak Sahiplerine verilmiş olup geri kalan 46 Hisse ise, 10.954 Bedelsiz Hisse Hak Sahiplerine eşit olarak dağıtımı yapılarak işlem tamamlanmıştır.

Ayrıca asıl Hisseleri ellerinden alınmakla birlikte Bedelli Sermaye artırımına katılan kişilerin Hisselerinin uhdelerinde bırakılmasına karar verilen 506 kişi olmak üzere toplam 11.460 Hisse Hak Sahibinin Ad Soyad ve karşısında sahip olduğu Hisse Adedini gösteren liste 21.02.2014 tarihinde saat 20:00’da Vakfımızın www.isdemirvakfi.org adresinde yayınlanacaktır.

Kangren haline gelmiş bu konunun çözümüne yönelik olmak üzere gerekli kararı alan İsdemir Yönetimine teşekkür ediyor ve bedelsiz hisse hak sahiplerimize hayırlı olmasını diliyorum.

 

Saygılarımla,

 

Bayram ALTUN

İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.

Çalışanları Yardımlaşma Sandığı Vakfı

Başkanı

İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş. ÇALIŞANLARI YARDIMLAŞMA SANDIĞI VAKFI’NDAN DUYURU (03/01/2014)

 

          Kesinleşen mahkeme kararlarına göre; %11 nispetindeki bedelsiz hisselerden yararlanacak kişiler, İsdemir’ in Erdemir’ e devrini öngören Özelleştirme Yüksek Kurulu’ nun karar tarihi olan 08.02.2001 tarihi esas alınarak yararlanacak kişiler tespit edilmiş ve bu kişilere dağıtım yapılmıştır.

          Vakfımıza müracaat ederek kaydını yaptırmış olanların dışında, 08.02.2001 tarihi itibariyle İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.’ de çalıştığını iddia eden ve bunu resmi kayıt ile belgeleyen kişilerin iş bu ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. Çalışanları Yardımlaşma Sandığı Vakfı’ nın İsdemir Genel Müdürlük Binası zemin kattaki bürosuna müracaat etmesi gerekmektedir. Bu süre içerisinde müracaat etmeyenlerin bedelsiz hisseler üzerindeki hak talebinden vazgeçmiş ve haklarını kaybetmiş sayılacakları hususu ilan olunur.

 

                                                                                     İsdemir Vakfı Yönetim Kurulu  

 

 

Not : Bu konu ile ilgili duyurumuz 03.01.2014 (bugün) tarihi itibariyle İskenderun yerel gazetelerinden SES ve OLAY, Osmaniye yerel gazetelerinden ELDE DEMOKRASİ ve Ulusal gazetelerinden POSTA gazetesinde ilan edilmiştir. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------