Duyurular

 

===============================================================================================

(YENİ)     BES'te vergileme ile ilgili olarak, T.C. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından Vakfımıza gönderilen 29.08.2014 tarihli yazısını okumak için lütfen tıklayınız :                                                                                                                                                                          ===============================================================================================

BEDELSİZ HİSSELERİN İSDEMİR A.Ş. PAY DEFTERİNE KAYDI İLE İLGİLİ DUYURU - 04.04.2014

İsdemir Yönetim Kurulu 24 Mart 2014 tarihinde almış olduğu kararla 21 Mart 2014 tarihi itibariyle usulüne uygun ciro ve temlik ile devralan ve müracaatla pay defterine kaydedilmeyi  talep eden iş bu duyuru metni ekinde yer alan 7120 kişinin karşılarında gösterilen  pay miktarları ve değerleri üzerinden İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. pay defterine ortak olarak kayıt edilmesine karar vermiştir.

Daha önceki duyurularımızda da belirttiğimiz üzere 7120 kişi için pay defterine kaydedilme yönünde karar alınmış ve fiilen ortak statüsüne kavuşmuş olmanızdan dolayı bundan sonra dileyen ve ihtiyacı olan arkadaşlarımız, kendilerine teslim edilen nama yazılı muvakkat pay senedi ilmühaberlerinin tamamını veya içinden belirlediği miktar kadarını (üzerinde yazan miktardan az olmamak kaydıyla) dilediği gibi devir, ciro ve ilmühaberleri teslim şartıyla satabilecektir.

Bu satış işleminin geçerli olabilmesi için kendi imzasının altına; “Devreden; İş bu nama yazılı muvakkat pay senedi ilmühaberinin temsil ettiği payların tamamını tüm hak ve vecibeleri ile devir ve teslim ettim” ibaresi yazmak ve adını soyadını yazarak altını imzalamak, devralan kişinin de adını soyadını yazıp, imzalaması ve ilmühaberin veya ilmühaberlerin aslını teslim almasıyla satış işlemi gerçekleşmiş olacaktır. Bu satış işleminin  İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.’ye karşı geçerli olabilmesi için İsdemir’e hitaben bir dilekçe ve ekine nama yazılı muvakkat pay senedi ilmühaberlerinin arkalı önlü fotokopilerinin sunulması ve pay defterine devralanın kendi adına kayıt yapılmasını talep etmesi gerekmektedir.

21 Mart 2014’ten sonra ilmühaber alan arkadaşlarımız için İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. tarafından ayrıca karar alındığında sizlere duyurulacaktır.

Tüm hissedarlara hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim.

 

 Saygılarımla,

Bayram ALTUN

İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.

Çalışanları Yardımlaşma Sandığı Vakfı

Başkanı

BEDELSİZ HİSSE İLE İLGİLİ DUYURU 07.03.2014

İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. tarafından hak sahipleri için Nama Yazılı Pay Senedi İlmühaberlerinin küçük kupürler halinde basılarak Vakfımıza teslim edildiği dağıtımın 24 ŞUBAT 2014 tarihinden itibaren başlayacağı, çalışanların ve vefat eden hissedarların dağıtımının ise daha sonra İsdemir A.Ş. Genel Müdürlük Binası Zemin Kat FZ koridorunda yer alan Vakıf Ofisimizde yapılacağı duyurulmuştu.

 

 İSDEMİR’DE FİİLEN ÇALIŞAN HAK SAHİPLERİ

 

10 MART 2014 Pazartesi Gününden başlamak üzere aşağıda belirtilen günlerde saat 08:00 ile 17:30 arası İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. Genel Müdürlük Binası Zemin Kat FZ koridorunda yer alan Vakıf Ofisimizde hisse sahibi olan çalışanlarımıza işyeri personel numarası dikkate alınarak aşağıdaki takvime göre dağıtıma başlanacaktır.

İzdiham oluşmamasını teminen Vakfımız tarafından çalışanlar için işyeri personel numarası;

200013 ile 201196 arası işyeri personel numaralı hissedarlara 10 MART 2014 Pazartesi günü,

201197 ile 201563 arası işyeri personel numaralı hissedarlara 11 MART 2014 Salı günü,

201564 ile 201937 arası işyeri personel numaralı hissedarlara 12 MART 2014 Çarşamba günü,

201938 ile 202278 arası işyeri personel numaralı hissedarlara 13 MART 2014 Perşembe günü,

202279 ile 202618 arası işyeri personel numaralı hissedarlara 14 MART 2014 Cuma günü,

202619 ile 202962 arası işyeri personel numaralı hissedarlara 17 MART 2014 Pazartesi günü,

202963 ile 203311 arası işyeri personel numaralı hissedarlara 18 MART 2014 Salı günü,

203312 ile 203655 arası işyeri personel numaralı hissedarlara 19 MART 2014 Çarşamba günü,

203656 ile 204130 arası işyeri personel numaralı hissedarlara 20 MART 2014 Perşembe günü,

204131 ile 205419 arası işyeri personel numaralı hissedarlara 21 MART 2014 Cuma günü,

Yukarıda belirtilen adreste dağıtımı yapılacaktır.

İlmühaberleri teslim almak üzere gelen hak sahiplerinin gelirken mutlaka kimlik belgesi, banka adı, Iban numarası, adres ve iletişim bilgilerini ve ellerindeki Vakıf tarafından en son 2011 yılında hissesi bulunduğuna dair kendilerine verilen belgeleri yanlarında getirmeleri gerekmektedir.

İlmühaberlerin teslim alınmasını müteakip, İsdemir A.Ş. Genel Müdürlük Binası B kapı girişinde bulunan Haberleşme Amirliği’ne pay defterine tescil talepli dilekçenin de verilmesi gerekmektedir.

 

VEFAT EDEN HİSSEDARLARIMIZIN MİRASÇILARI

 

Vefat eden hissedarlarımızın mirasçıları da 24 MART 2014 – 28 MART 2014 tarihleri arası diledikleri zaman saat 08:00 ile 17:30 arası İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. Genel Müdürlük Binası Zemin Kat FZ koridorunda yer alan Vakıf Ofisimize müracaat ederek;  Veraset ilamını ibraz etmek ve veraset ilamında isimleri yazılı kişilerin tamamının müracaat etmesi,  tamamının müracaat etme durumunun olmaması halinde diğer mirasçılardan birine veya 3. Herhangi bir Kişiye 21 ŞUBAT 2014 tarihinde yayınlanan ve aşağıda belirtilen özel vekaletname içeriğinde yer alan vekaletnameyi noterden tasdik ettirmek suretiyle Vakfımıza getirmeleri gerekmektedir.  Nama Yazılı Pay Senedi İlmühaberleri küçük kupürler halinde basılmış olmakla birlikte, vefat eden hissedarlarımızın mirasçılarına dağıtımında ilmühaberlerin her bir mirasçıya hissesi karşılığına düşen miktarın verilmesinin fiilen mümkün olamaması ve mirasçıların intikal eden bu hisselere iştirak halinde malik olmaları da dikkate alınarak kupürlerin üzerlerine tüm mirasçıların isimleri yazılmak ve imzaları alınmak suretiyle teslim edilecek veya yukarıda belirtildiği üzere özel vekaletname verilmesi halinde vekalet verilen kişinin imzası alınmak suretiyle ilmühaber teslim işlemi gerçekleştirilecektir.  

Nama Yazılı Muvakkat Hisse Senedi İlmühaberlerini kendisi alamayacak kişiler için vermeleri gereken  “ÖZEL VEKALETNAME”  İçeriği ;

 İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. Çalışanları Yardımlaşma Sandığı Vakfı tarafından adıma verilecek Nama Yazılı Muvakkat Hisse Senedi İlmühaberlerini teslim almaya, ilmühaberlerin teslim alınması sırasında Gerekli olan evrakları imzalamaya, ilmühaberlerin alınmasını müteakip İsdemir pay defterine tescil edilmesini teminen dilekçe vermeye ve verilecek bu dilekçeleri benden farksız olarak imzalamaya mezun ve yetkili olmak üzere …………….doğumlu …………………………………………. vekil tayin edilmiştir.

 Şeklinde ki bir özel vekâletname metnini Notere götürüp tasdik ettirmeleri halinde bu vekâletname ile müracaat eden kişilere ilmühaberlerin verilmesi mümkün olabilecektir. Özel vekaletname veren kişilerin, özel vekaletname yanında banka ismi, Iban numarası, adres ve iletişim bilgilerini de getirmeleri gerekmektedir.

Ayrıca İlmühaberlerin teslim alınmasını müteakip,  İsdemir A.Ş. Genel Müdürlük Binası B kapı girişinde bulunan Haberleşme Amirliği’ne pay defterine tescil talepli dilekçenin de verilmesi gerekmektedir.

 

  24 ŞUBAT 2014 - 07 MART 2014 TARİHLERİ ARASI YAPILAN DAĞITIMDA NAMA YAZILI PAY SENEDİ İLMÜHABERİNİ ALAMAYAN HAK SAHİPLERİ

 

31 MART 2014 Pazartesi Gününden başlamak üzere aşağıda belirtilen günlerde saat 08:00 ile 17:30 arası İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. Genel Müdürlük Binası Zemin Kat FZ koridorunda yer alan Vakıf Ofisimizde hisse sahiplerine Vakıf tarafından en son 2011 yılında verilen hissesi bulunduğuna dair kendilerine verilen belge seri numaraları dikkate alınarak aşağıdaki takvime göre dağıtıma başlanacaktır.

İzdiham oluşmamasını teminen Vakfımız tarafından hak sahipleri için belge seri numarası;

00002 ile 00718 arası belge seri numaralı hissedarlara 31 MART 2014 Pazartesi günü,

00719 ile 01443 arası belge seri numaralı hissedarlara 01 NİSAN 2014 Salı günü,

01444 ile 02304 arası belge seri numaralı hissedarlara 02 NİSAN 2014 Çarşamba günü,

02306 ile 03114 arası belge seri numaralı hissedarlara 03 NİSAN 2014 Perşembe günü,

03116 ile 03899 arası belge seri numaralı hissedarlara 04 NİSAN 2014 Cuma günü,

03902 ile 06258 arası belge seri numaralı hissedarlara 07 NİSAN 2014 Pazartesi günü,

06262 ile 07473 arası belge seri numaralı hissedarlara 08 NİSAN 2014 Salı günü,

07474 ile 08611 arası belge seri numaralı hissedarlara 09 NİSAN 2014 Çarşamba günü,

08612 ile 09694 arası belge seri numaralı hissedarlara 10 NİSAN 2014 Perşembe günü,

09696 ile 11651 arası belge seri numaralı hissedarlara 11 NİSAN 2014 Cuma günü,

 Yukarıda belirtilen adreste dağıtımı yapılacaktır.

İlmühaberleri teslim almak üzere gelen hak sahiplerinin gelirken mutlaka kimlik belgesi, banka adı, Iban numarası, adres ve iletişim bilgilerini ve ellerindeki Vakıf tarafından en son 2011 yılında hissesi bulunduğuna dair kendilerine verilen belgeleri yanlarında getirmeleri gerekmektedir.

İlmühaberlerin teslim alınmasını müteakip,  İsdemir A.Ş. Genel Müdürlük Binası B kapı girişinde bulunan Haberleşme Amirliği’ne pay defterine tescil talepli dilekçenin de verilmesi gerekmektedir.

Nama Yazılı Muvakkat Pay Senedi İlmühaberlerini devir ve ciro ile teslim alan arkadaşlarımızın, İsdemir pay defterine kaydolunmak üzere yapmış oldukları müracaat neticelenmeden ve pay defterinde kendi adlarına kayıt yapılmadan almış oldukları ilmühaberleri devir ve ciro ile başkalarına devretmemeleri büyük önem taşımaktadır. Bu itibarla; önce mutlaka İsdemir pay defterine kayıt işleminin gerçekleştirilmesini beklemeleri ve bu işlemlerin ardından bir başkasına devir işlemini gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

Hisseleri üzerinde haciz veya ihtiyati tedbir bulunan kişilerin haciz ve ihtiyati tedbir kararlarını kaldırmadan, devir işlemi yapmaları mümkün değildir.

ÖNEMLİ NOT : Yukarıda belirtilen tarihlerde gelmesi gereken hak sahipleri dışında gelenler için hiçbir işlem yapılmayacaktır. Ancak yukarıda belirtilen tarihlerde gelemeyen hak sahipleri  14 Nisan 2014 tarihinden itibaren uygun oldukları zaman İlmühaberleri teslim almak üzere İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. Genel Müdürlük Binası Zemin Kat FZ koridorunda yer alan Vakıf Ofisimize gelirken yukarıda da belirtildiği gibi mutlaka kimlik belgesi, banka adı, Iban numarası, adres ve iletişim bilgilerini ve ellerindeki Vakıf tarafından en son 2011 yılında hissesi bulunduğuna dair kendilerine verilen belgeleri yanlarında getirmeleri gerekmektedir.

İlmühaberlerin teslim alınmasını müteakip,  İsdemir A.Ş. Genel Müdürlük Binası B kapı girişinde bulunan Haberleşme Amirliği’ne pay defterine tescil talepli dilekçenin de verilmesi gerekmektedir.

 

 Saygılarımla,

Bayram ALTUN

İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.

Çalışanları Yardımlaşma Sandığı Vakfı

Başkanı

BEDELSİZ HİSSE İLE İLGİLİ DUYURU - 21.02.2014

İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. tarafından hak sahipleri için Nama Yazılı Pay Senedi İlmühaberleri küçük kupürler halinde basılarak Vakfımıza teslim edilmiştir.

24.02.2014 Pazartesi Gününden başlamak üzere aşağıda belirtilen günlerde saat 09:00 ile 19:00 arası Vakfımızın merkez adresi olan Süleymaniye Mahallesi 1.Sokak No:3 Hatay/ İskenderun Çelik-İş Sendikası Şube Binasında Vakfımızın internet sitesinde bugün saat 20:00’de duyurulan ve belirtilen miktarda Nama Yazılı Muvakkat Pay Senedi İlmühaberleri hak sahiplerine İsdemir Vakfı tarafından devir ve ciro işlemleri yapılarak dağıtımına başlanacaktır.

İzdiham oluşmamasını teminen Vakfımız tarafından 2011 yılında dağıtımı yapılan Hisse Karşılıklarını gösterir   ve hak sahiplerine verilen belgelerin  Hisse Seri Numarası;

0001 ila 1000 arası seri numarası olan hissedarlara 24.02.2014 Pazartesi günü,

1001 ila 2000 arası seri numarası olan hissedarlara 25.02.2014 Salı günü,    

2001 ila 3000 arası seri numarası olan hissedarlara 26.02.2014 Çarşamba günü,

3001 ila 4000 arası seri numarası olan hissedarlara 27.02.2014 Perşembe günü,

4001 ila 5000 arası seri numarası olan hissedarlara 28.02.2014 Cuma günü,

5001 ila 6000 arası seri numarası olan hissedarlara 03.03.2014 Pazartesi günü,

6001 ila 7000 arası seri numarası olan hissedarlara 04.03.2014 Salı günü,

7001 ila 8000 arası seri numarası olan hissedarlara 05.03.2014 Çarşamba günü,

8001 ila 9500 arası seri numarası olan hissedarlara 06.03.2014 Perşembe günü,

9501 ila sonrası seri numarası olan dağıtımı ise 07.03.2014 Cuma günü,

Yukarıda belirtilen adreste dağıtımı yapılacaktır.

İlmühaberleri teslim almak üzere gelen hak sahiplerinin gelirken mutlaka kimlik belgesi, banka adı, Iban numarası, adres ve iletişim bilgilerini ve ellerindeki Vakıf tarafından en son 2011 yılında verilen hissesi bulunduğuna dair belgeleri yanlarında getirmeleri gerekmektedir.

İlmühaberlerin teslim alınmasını müteakip, İsdemir A.Ş. pay defterine kayıt işlemleri için  yapılacak başvuruda hak sahiplerine kolaylık sağlanması adına İsdemir A.Ş Genel Müdürlüğü  tarafından görevlendirilen personelleri tarafından  aynı yerde yapılacaktır.    

İsdemir’ de fiilen çalışan Hisse hak sahipleri ile vefat eden hisse hak sahiplerinin mirasçılarına nama yazılı muvakkat  ilmühaberleri yukarıdaki dağıtım işlemi tamamlandıktan sonra İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. Genel Müdürlük Binası zemin kat  FZ koridorunda bulunan Vakıf Ofisimizde dağıtımı yapılacaktır.

Ayrıca Vefat eden hissedarların mirasçılarının müracaatı sırasında yanlarında veraset ilamı ile mirasçıların nüfus cüzdanı fotokopileri, adres ve iletişim bilgileri ile mirasçıların banka  Iban numaralarını yanlarında getirmeleri gerekmektedir. Bu itibarla; İsdemir’ de fiilen çalışan Hisse hak sahiplerinin ve vefat eden hisse hak sahiplerinin mirasçılarının yoğunluğa meydan vermemesi adına İskenderun’ a gelmemelerini önemle rica ederiz. Bu kişilerin nama yazılı muvakkat ilmühaberleri daha sonra İsdemir A.Ş. Genel Müdürlük Binası zemin kat FZ koridorunda bulunan Vakıf Ofisimizde verilecektir.

 Nama Yazılı Muvakkat Hisse Senedi İlmühaberlerini kendisi alamayacak kişiler için vermeleri gereken ÖZEL VEKALETNAME İçeriği;

İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. Çalışanları Yardımlaşma Sandığı Vakfı tarafından adıma verilecek Nama Yazılı Muvakkat Hisse Senedi İlmühaberlerini teslim almaya, ilmühaberlerin teslim alınması sırasında gerekli olan evrakları imzalamaya, ilmühaberlerin alınmasını müteakip İsdemir A.Ş. pay defterine tescil edilmesini teminen dilekçe vermeye ve verilecek bu dilekçeleri benden farksız olarak imzalamaya mezun ve yetkili olmak üzere …………….doğumlu ………… vekil tayin edilmiştir

Şeklindeki bir özel vekâletname metnini Notere götürüp tasdik ettirmeleri halinde bu vekâletname ile müracaat eden kişilere ilmühaberlerin verilmesi mümkün olabilecektir. Özel vekaletname veren kişilerin, özel vekaletname yanında banka ismi, Iban numarası, adres ve iletişim bilgilerini de getirmeleri gerekmektedir.   

Nama Yazılı Muvakkat Pay Senedi İlmühaberlerini devir ve ciro ile teslim alan arkadaşlarımızın, İsdemir pay defterine kaydolunmak üzere yapmış oldukları müracaat neticelenmeden ve pay defterinde kendi adlarına kayıt yapılmadan almış oldukları ilmühaberleri devir ve ciro ile başkalarına devretmemeleri büyük önem taşımaktadır. Bu itibarla; önce mutlaka İsdemir pay defterine kayıt işleminin gerçekleştirilmesini beklemeleri ve bu işlemlerin ardından bir başkasına devir işlemini gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

Hisseleri üzerinde haciz veya ihtiyati tedbir bulunan kişilerin haciz ve ihtiyati tedbir kararlarını kaldırmadan, devir işlemi yapmaları mümkün değildir.

12 yıldır çözülemeyen ve kangren haline gelmiş bu sorunu çözmenin haklı gururunu yaşıyor ve hisselerin alınıp satılabilir hale gelmesinden dolayı duyduğum memnuniyetin kelimelerle ifade edilemeyeceğini belirtmek istiyorum.

Hayırlı ve uğurlu olsun.

Saygılarımla,

Bayram ALTUN

İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.

Çalışanları Yardımlaşma Sandığı Vakfı

Başkanı

                                   

BEDELSİZ HİSSE İLE İLGİLİ DUYURU 14.02.2014

                                                                                                                   

Sevgili Hisse Hak Sahipleri,

İsdemir Vakfı olarak sizleri hep doğru bilgilendirdiğimizi ve bilgilendirmeye devam edeceğimizi, bu sorumluluktan asla kaçınmayacağımızı ifade ettik. İsdemir Vakfımıza olan güveninizi asla boşa çıkartmadık ve her zaman sizlere layık olmaya çalıştık. Söylediklerimizin hep arkasında durduk ve bunları bir bir gerçekleştirmenin gururunu hep beraber yaşadık.

Bedelsiz hisse üzerinden yalana ve iftiraya dayalı haksız ve yersiz ithamlarla İsdemir Vakfı' nı ve bu hakkın çalışanlar adına alınmasını sağlayan Çelik-İş Sendikası'nı hedef gösteren malum sarı sendikaya ve onun malum zevatına, bütün çabaları hak sahiplerini dolandırmak ve haklarını gasp etmek olan bazı dernek ve işbirlikçi çıkar guruplarına itibar etmediğiniz için teşekkür ediyorum.

Sermaye Piyasası Kurulu, İsdemir Vakfının 19.01.2013 tarihinde yaptığı olağanüstü genel kurul toplantısında çalışanlar adına elinde bulundurduğu İsdemir paylarının çalışanlara devrine ilişkin aldığı karar çerçevesinde 04.02.2013 tarihli yaptığı başvurularını 13.12.2013 tarih ve 41/1338 sayılı toplantısında Kurul gündemine almış olup, alınan karar doğrultusunda ortaklık hakkı kazanan kişilerin İsdemir A.Ş. Pay Defterine kaydının yapılması gerektiğini karara bağladığını daha önce sizlere duyurmuştuk.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun aldığı bu kararın yerine getirilmesini teminen İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. Yönetim Kurulu; mevcut nama yazılı muvakkat hisse senedi ilmühaberlerinin pay sahiplerinden alınmasına ve iptaliyle yeni sermaye durumuna göre yeni nama yazılı muvakkat hisse senedi ilmühaberleri çıkartılmasına, söz konusu ilmühaberlerin küçük kupürler halinde bastırılmasına ve şirket pay defterindeki pay sahiplerine teslim edilmesine karar vermiştir.

Bu karar ile İsdemir’in sermaye artırımı sonrası 2.900.000.000,00-TL (İkimilyardokuzyüzmilyonTürkLirası)’ ye yükseltilen sermaye miktarı göz önünde bulundurularak Vakfımız hisse karşılıkları hesabında kayıtlı bulunan miktar esas alınarak ve her bir hissedarın hak sahibi olduğu miktar kadar İsdemir tarafından küçük kupürler halinde önce Vakıf adına düzenlenecek ardından muvakkat hisse senedi ilmühaberleri Vakfımız tarafından alınan Olağanüstü Genel Kurul Kararı doğrultusunda devir ve ciro edilerek siz değerli hak sahiplerine teslim edilecektir. Küçük pay kupürleri halinde bastırılması ile ifade edilmek istenen, her bir hissedarın hisse sahibi olduğu miktar kadar nama yazılı muvakkat hisse senedi ilmühaberi bastırılmasıdır.

Muvakkat Hisse Senedi İlmühaberlerinin devir ve ciro yoluyla tarafınıza teslim edilmesini müteakip, tarafınızdan İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.’ ne müracaat edilerek devir ve ciro yoluyla teslim aldığınız Nama Yazılı Muvakkat Hisse Senedi İlmühaberlerine dayanarak Şirket pay defterine adınızın kaydedilmesini talep etmeniz gerekmektedir.  Bu müracaatın ardından İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. Yönetim Kurulu bu talebiniz doğrultusunda gerekli kararları alacak ve İsdemir pay defterine adınızın kaydedilmesiyle pay sahibi olma ve elinizde bulunan Nama Yazılı Muvakkat Hisse Senedi İlmühaberini devir ve ciro etmek kaydıyla dilediğiniz kimseye satma hakkına kavuşmuş olacaksınız.

İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. tarafından küçük kupürler halinde Nama Yazılı Muvakkat Hisse Senedi İlmühaberlerinin basılması ve Vakfımıza teslim edilmesini müteakip siz değerli bedelsiz hisse hak sahiplerine ayrıca duyuru yapılarak Vakfımıza müracaat etmeniz istenilecektir.

Hisse sahiplerinin yaklaşık 12 yıldır beklediği bu haberi sizlerle paylaşmaktan ve sizlere duyurmaktan dolayı son derece mutlu olduğumuzu belirtmek isterim.

Kesinleşen mahkeme kararlarına göre; %11 nispetindeki bedelsiz hisselerden yararlanacak kişiler, İsdemir’ in Erdemir’ e devrini öngören Özelleştirme Yüksek Kurulu’ nun karar tarihi olan 08.02.2001 tarihi esas alınarak 235 Provizyon ve 10.765 yararlanacak kişiler tespit edilmiş olup bu kişilere dağıtımı yapılmıştı. Provizyon olarak ayrılan 235 Hisseden 189 Hisse, belgelerini ibraz eden Hak Sahiplerine verilmiş olup geri kalan 46 Hisse ise, 10.954 Bedelsiz Hisse Hak Sahiplerine eşit olarak dağıtımı yapılarak işlem tamamlanmıştır.

Ayrıca asıl Hisseleri ellerinden alınmakla birlikte Bedelli Sermaye artırımına katılan kişilerin Hisselerinin uhdelerinde bırakılmasına karar verilen 506 kişi olmak üzere toplam 11.460 Hisse Hak Sahibinin Ad Soyad ve karşısında sahip olduğu Hisse Adedini gösteren liste 21.02.2014 tarihinde saat 20:00’da Vakfımızın www.isdemirvakfi.org adresinde yayınlanacaktır.

Kangren haline gelmiş bu konunun çözümüne yönelik olmak üzere gerekli kararı alan İsdemir Yönetimine teşekkür ediyor ve bedelsiz hisse hak sahiplerimize hayırlı olmasını diliyorum.

 

Saygılarımla,

 

Bayram ALTUN

İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.

Çalışanları Yardımlaşma Sandığı Vakfı

Başkanı

İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş. ÇALIŞANLARI YARDIMLAŞMA SANDIĞI VAKFI’NDAN DUYURU (03/01/2014)

 

          Kesinleşen mahkeme kararlarına göre; %11 nispetindeki bedelsiz hisselerden yararlanacak kişiler, İsdemir’ in Erdemir’ e devrini öngören Özelleştirme Yüksek Kurulu’ nun karar tarihi olan 08.02.2001 tarihi esas alınarak yararlanacak kişiler tespit edilmiş ve bu kişilere dağıtım yapılmıştır.

          Vakfımıza müracaat ederek kaydını yaptırmış olanların dışında, 08.02.2001 tarihi itibariyle İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.’ de çalıştığını iddia eden ve bunu resmi kayıt ile belgeleyen kişilerin iş bu ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. Çalışanları Yardımlaşma Sandığı Vakfı’ nın İsdemir Genel Müdürlük Binası zemin kattaki bürosuna müracaat etmesi gerekmektedir. Bu süre içerisinde müracaat etmeyenlerin bedelsiz hisseler üzerindeki hak talebinden vazgeçmiş ve haklarını kaybetmiş sayılacakları hususu ilan olunur.

 

                                                                                     İsdemir Vakfı Yönetim Kurulu  

 

 

Not : Bu konu ile ilgili duyurumuz 03.01.2014 (bugün) tarihi itibariyle İskenderun yerel gazetelerinden SES ve OLAY, Osmaniye yerel gazetelerinden ELDE DEMOKRASİ ve Ulusal gazetelerinden POSTA gazetesinde ilan edilmiştir. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

İSDEMİR A.Ş.’NİN ÇALIŞANLARA VERİLEN BEDELSİZ HİSSE İLE İLGİLİ SPK KARARINA İLİŞKİN DUYURU (18/12/2013)

Sevgili Bedelsiz Hisse Hak Sahipleri, 

İsdemir Vakfımızın 17.12.2013 tarihinde MKÜ İskenderun Mustafa Yazıcı Konservatuar Salonunda saat.18.00’de düzenlemiş olduğu bilgilendirme toplantısına hassasiyet göstererek katılan ve katılma fırsatı olmayıp gönlü bizimle beraber olan Bedelsiz Hisse Hak Sahiplerine teşekkür ediyor en kalbi duygularımla saygı ve sevgilerimi sunuyorum.

Bedelsiz hisse üzerinden yalana dayalı haksız ve yersiz ithamlarla İsdemir Vakfı' nı, özünde ise Çelik-İş Sendikası'nı hedef gösteren emek düşmanı sarı sendika, bütün çabaları hak sahiplerini dolandırmak olan ne olduğu belirsiz bazı dernek ve işbirlikçi çıkar gurupları şunu çok iyi bilmelidir,

Özelleştirme sürecinde İsdemir' in % 11’lik hissesini hiçbir bedel alınmadan bedelsiz olarak çalışanlar adına verilmesini ve vakıf aracılığıyla belgelendirip kayıt altına alınmasını sağlayan, Emeğin en yüce değer olduğuna inanan Hak-İş Konfederasyonu ve Çelik-İş Sendikasıdır.

Vakfımızın 19.01.2013 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurulunda, mülkiyetin 08.02.2001 tarihinde çalışanlara ait olduğu ve bedelsiz hisselerin hak sahipleri adına devir edilmesi yönünde alınan tarihi karar sonrası,

Vakfımız 22.01.2013 tarihinde İsdemir A.Ş. Genel Müdürlüğü’ne müracaat ederek bedelsiz hisse hak sahipleri adına İsdemir Pay Defterine Tescil talebinde bulunmuş olup, İsdemir A.Ş. Genel Müdürlüğü ise Vakfımızın bu talebine olumlu veya olumsuz bir cevap vermemiştir.

Vakfımız bunun üzerine 04.02.2013 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı’na başvurularak, 08.02.2001 tarihinde çalışanların yer aldığı bedelsiz hisse hak sahiplerinin isimleri ve karşılarında hisse miktarını gösterir listenin Merkezi Kayıt Kuruluşu aracılığı ile hisselerin ilgili kişiler adına kaydı işleminin gerçekleştirilmesi ve Serbest İşlem Platformunda satışının mümkün hale gelmesini teminen gerekli işlemlerin yapılması talep etmiştir.

İsdemir Vakfı, özellikle çalışanların sorunlarını kendi sorunu bilen, bedelsiz hisse ile ilgili süreci başından beri hassasiyetle takip eden Adalet Bakanımız Saygıdeğer Sadullah ERGİN’e bu sorunu iletip, Hak Sahipleri adına çözüm için katkı talebinde bulunmuştur. Adalet Bakanımız, çözüm için ilgili kurumların bağlı oldukları Maliye Bakanı sayın Mehmet ŞİMŞEK, Başbakan Yardımcısı sayın Ali BABACAN ve Milli Savunma Bakanı sayın İsmet YILMAZ ile görüşerek SPK nezdinde Hak Sahiplerinin lehine bu kararın alınmasını sağlamıştır. Hak Sahipleri adına çözüm için bu katkıyı sağlayan başta Adalet Bakanımız Saygıdeğer Sadullah ERGİN'e ve sayın Bakanlarımıza şahsım, Vakfım, Sendikam ve bedelsiz hisse hak sahipleri adına teşekkür ediyor ve şükranlarımı sunuyorum.Sermaye Piyasası Kurulu, İsdemir Vakfının 24.05.2012 ve 04.02.2013 tarihli başvurularını Kurul gündemine almış ve 13.12.2013 tarih ve 41/1338 sayılı toplantısında;

-Vakfın 19.01.2013 tarihinde yaptığı olağanüstü genel kurul toplantısında aldığı karar çerçevesinde çalışanlar adına elinde bulundurduğu İsdemir paylarının çalışanlara devrinin pay defterine kaydetmekten imtina edilemeyeceği ve ortaklık hakkı kazanan kişilerin pay defterine kaydının yapılması gerektiği, 

-Vakfın elinde bulunan İsdemir paylarının hak sahibi olan 11.454 çalışana devrine karar verdiği 19.01.2013 tarihli genel kurul tarihi itibariyle, İsdemir ‘in ortak sayısının 500’ü geçtiği, payları halka arz olunmuş bir şirket sayıldığı ve sermaye piyasası mevzuatına tabi hale geldiği, Kurula otuz gün içinde Tebliğin 12 numaralı ekinde yer alan bilgileri içeren bir beyannameyi Kurulca onaylanmasını teminen vermesi ve esas sözleşmesini SPK hükümlerine uygun hale getirmek amacıyla madde tadil tasarılarını hazırlayarak Kurula başvuruda bulunması ve esas sözleşme değişikliğine ilişkin Kurulun uygun görüşünün alınmasından sonra gerekli değişiklikleri uygun görüş karar tarihinden itibaren azami altı ay içerisinde karara bağlaması,

-Azınlık pay sahiplerinin haklarının korunması amacıyla gerekli her türlü tedbirin alınmasının İsdemir’in sorumluluğunda olduğu,

Hususlarında İsdemir’in bilgilendirilmesine karar vermiştir.

Bu kararla birlikte, Vakıf tarafından alınan karar gereği hisselerin İsdemir pay defterine kaydedilmesinin önündeki engeller kalkmış ve İsdemir halka açık ortaklık statüsüne gerekli evrakların Sermaye Piyasası Kurulu’na ibrazının ardından kavuşmuş olacaktır.

Bedelsiz hisse sahiplerinin yaklaşık 11 yıldır beklediği müjdeli haberi sizlerle paylaşmaktan ve sizlere duyurmaktan dolayı son derece mutlu olduğumu belirtmek isterim. Alınan bu çok önemli kararın bütün bedelsiz hisse hak sahiplerine hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.

İsdemir A.Ş.’nin 31.01.2001 Devir tarihi itibariyle sermayesi 610.000.000,00 TL’den, İsdemir A.Ş.’nin 28.11.2013 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurulunda alınan kararla 2.900.000.000,00 TL’ye çıkarılmıştır.

31.01.2002 İsdemir’in devir tarihi itibariyle Vakfımızın %11’lik itibari pay oranı nasılki 3 Bedelli Sermaye Artışına Hak Sahipleri istenilen düzeyde katılım sağlamayınca %7,088’lik bir paya düşmüş ise bugünde 4. Bedelli Sermaye Artışına Hak Sahipleri istenilen düzeyde katılım sağlamazlarsa bu oranın tekrar düşmesi kaçınılmaz olacaktır. Ancak bu yüzdelik oranın düşmesi sonucu Hak Sahiplerinin elindeki Hisse Adedi de, Hisse değeri de asla düşmeyecektir.

31.01.2002 İsdemir’in devir tarihi itibariyle Vakfımızın %11’lik itibari pay değeri 67.100.000,00 TL’den 3 bedelsiz ve 3 bedelli sermaye artışı sonucu (4.Bedelli Sermaye Artışı Hariç) bugün %7.088’lik itibari pay değeri olan 136.022.883,67 TL.’ye yükselmiştir.

Vakıf Hisse Karşılıkları Hesabında 6.100,00 TL.’lik ana hissesi bulunan bir hissedarımızın yalnız 3 Bedelsiz sermaye artırımı sonucu 4.643,79 TL Bedelsiz ilave edilerek hissesi 10.743,79 TL.’ye yükselmiştir. 

Vakıf Hisse Karşılıkları Hesabında 6.100,00 TL’lik ana hissesi bulunan bir hissedarımızın 3 bedelli sermaye artırımı toplamı 8.536,43 TL ve 3 bedelsiz sermaye artırımı toplamı 9.970,87 TL (4.Bedelli Sermaye Artışı Hariç) ilave edilerek hissesi 24.607,30 TL’ye yükselmiştir.

(3 Bedelli Sermaye artırımına katılan bir hak sahibi 1.Bedellide-2.298,16 TL, 2.Bedellide-1.806,00 TL, 3.Bedellide-4.432,27 TL olmak üzere Toplam 8.536,43 TL ödeme yapmıştır.) 

Ayrıca her süreçte desteğini esirgemeyen Hak-İş Konfederasyonu eski Genel Başkanı ve TBMM Meclis İdare Amiri sayın Salim Uslu’ya, İsdemir’in Özelleştirme sürecinde çalışanlara bedelsiz %11’lik hisse talebinde bulunan Hak-İş Konfederasyonuna, Çelik-İş Sendikasına ve bu hakkın verilmesini sağlayan 57. Hükümete, Hak Sahipleri adına tescil işlemleri için SPK’dan bu kararın çıkmasını sağlayan 61. Hükümet’e, Sermaye Piyasası Kuruluna, Özelleştirme İdaresi Başkanlığına, Vakıflar Genel Müdürlüğüne, Oyak’a, Erdemir’e, İsdemir’e, Milletvekillerimize, Siyasi Partilerimize ve Belediye Başkanlarımıza şahsım, Vakfım, Sendikam ve bedelsiz hisse hak sahipleri adına teşekkür ediyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle Sermaye Piyasası Kurulunun aldığı bu kararın Hak Sahiplerine, Vakfımıza, Sendikamıza, İsdemir’e, Erdemir’e, Oyak’a Bölgemize ve Ülkemize hayırlı olmasını dileğiyle ALLAH’a emanet olun.

Sağlıklı, mutlu ve huzurlu yarınlar…

Bayram ALTUN

İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. Çalışanları

Yardımlaşma Sandığı Vakfı Başkanı

BEDELLİ SERMAYE ARTIŞINA BANKA KREDİSİ KULLANARAK KATILMAK İSTEYEN HAK SAHİPLERİ İÇİN YAPILAN ÇALIŞMAYA İLİŞKİN DUYURU

07.12.2013

30.11.2013 tarihli duyurumuzda İsdemir A.Ş.’nin, 981.121.906,60.-TL’lik bedelli sermaye artırımı ile ilgili gerekli açıklamalar Vakfımızın web sitesinden yapılmıştır.
Bedelli sermaye artırımına katılmak zorunlu olmayıp, isteyen hissedarlarımızın da kredi kullanmak suretiyle bedelli sermaye artırımına katılabileceği düşüncesinden hareketle; bankalardan teklifler alınmıştır. Alınan teklifler sonucunda yapılan değerlendirmede en iyi faiz oranlarını Vakıflar Bankası İskenderun Şubesi verdiği için bu banka ile anlaşmaya gidilmiştir.

                  KULLANILACAK KREDİ TUTARI                         KULLANILACAK KREDİ TUTARI         
5.493,30TL.   12.581,71TL.
FAİZ ORANI(%) VADE(AY) TUTAR(TL/AY)   FAİZ ORANI(%) VADE(AY) TUTAR(TL/AY)
0,88 12 489    0,88  12  1.121
0,90 24 261    0,90  24  597
0,90 36 184    0,90  36  423
0,90 48 147    0,90  48  337
0,95 60 126    0,95  60  290
                                     ÖRNEK TABLO 1                                                     ÖRNEK TABLO 2              

 NOT :

1-KULLANILACAK KREDİ İÇİN DOSYA MASRAFI ALINMAYACAKTIR.

2-HAYAT SİGORTASI ZORUNLU OLUP, ÖRNEK TABLOLARDAKİ TUTARLARA HAYAT SİGORTASI DAHİL EDİLMEMİŞTİR.

Vakıflar Bankası İskenderun Havuzlu Çarşı Şubesi 09.12.2013 - 13.12.2013 tarihleri arasında bu kredileri kullandıracak olup, hissedarlarımız için bu hizmet belirtilen tarihler arasında İsdemir Çelikhane Müdürlüğü Binası zemin katında verilecektir. Ayrıca İsdemir Genel Müdürlük Binası FZ Koridorunda bulunan Vakıf ofisimizde de bu kredi hizmetlerini yürütecek banka elemanları görevlendirecektir. Ayrıca il ve ilçe dışında bulunan hissedarlarımız bulundukları il ve ilçelerdeki Vakıfbank şubesi ile görüşerek aşağıda iletişim adresleri verilen banka görevlileri ile irtibata geçip gerekli olan işlemleri gerçekleştirecektir.

(a) 4.Bedelli sermaye artırımı için kredi kullanacak çalışan ve emekli hissedarlarımız için banka tarafından istenilen belgeler;

Çalışan için : Maaş Bordrosu, Kimlik Fotokopisi, Hisse Senedi Belgesinin Seri Numarası.
Emekli için : Kimlik Fotokopisi, Hisse Senedi Belgesinin Seri Numarası.


(b) 4.Bedelli sermaye artırımına girecek hissedarlarımız ödemeye ilişkin dekontun açıklama bölümüne mutlaka Hisse Senedi için verilen Belgenin Seri Numarasının gerekmektedir.


(c) Daha önceki duyurumuzda, karşılarında bedelsiz hisse miktarlarının gösterildiği tabloda 4. Bedelli sermaye artırım tutarının ¼’ünü 17.12.2013 tarihinde mesai bitimine kadar Vakfımızın Türkiye İş Bankası İsdemir Şubesi nezdindeki TR360006400000161280021301 IBAN Nolu hesaba ödeme yapmayan hissedarlarımız bedelli sermaye artışına katılmış sayılmayacaklardır.


(d) Hissedarlarımız 4.Bedelli sermaye artırım tutarının ¼’ünü 17.12.2013 tarihinde mesai bitimine kadar Vakfımızın Türkiye İş Bankası İsdemir Şubesi nezdindeki TR360006400000161280021301 IBAN Nolu hesaba ödeme yaptığı halde, bedelli sermaye artırım tutarının ¾’ünü 30.12.2013 tarihinde mesai bitimine kadar Vakfımızın Türkiye İş Bankası İsdemir Şubesi nezdindeki TR360006400000161280021301 IBAN Nolu hesaba ödeme yapmadığı takdirde yine bedelli sermaye artışına katılmış sayılmayacaklardır. Bu durumda ise hissedarlar için yasal takip sözkonusu olup, Vakfımızın da yükümlülük altına gireceği mutlaka dikkate alınmalıdır.


(e) Hissedarlarımız isterler ise (a) ve (b) bentlerinin dışında 4.Bedelli sermaye tutarının ¼ ve ¾ miktarının toplamını 17.12.2013 günü mesai bitimine kadar Vakfımızın Türkiye İş Bankası İsdemir Şubesi nezdindeki TR360006400000161280021301 IBAN Nolu hesabına ödeyerek 4.Bedelli sermaye artırımına katılmış sayılacaklardır.


(f) Hissedarlarımızın ödemeye ilişkin banka dekontunu Fax ve Posta yolu ile Vakfımıza iletmeleri gerekmektedir.
Bedelli sermaye artırımıyla ilgili olarak gerek kullanılacak kredi gerekse de diğer hususlarda tereddüt duyan hissedarlarımızın aşağıda isimleri ve telefon numaraları yazılı kişilerle irtibata geçmeleri önemle duyurulur. Hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim.

  Saygılarımızla  
  İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.  Çalışanları Yardımlaşma Sandığı Vakfı  
   Yönetim Kurulu Adına Vakıf Başkanı  
   Bayram ALTUN

 

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O - İSKENDERUN ŞUBESİ (HAVUZLU ÇARŞI)
ADRES : ŞEHİTPAMİR CAD. NO 25 İSKENDERUN / HATAY
İLETİŞİM : NİSA MÜLAYİM : 0326 6140195 - M.DERYA UYGUR : 0326 6140193 – SANTRAL NO : 0 326 6136818
Mail Adresleri : nisa.mulayim@vakifbank.com.tr
muazzezderya.uygur@vakifbank.com.tr
emel.koca@vakifbank.com.tr
tolga.karanlik@vakifbank.com.tr

İSDEMİR VAKFI OFİSİ – İSDEMİR GENEL MÜDÜRLÜK BİNASI FZ KORİDORU PAYAS/HATAY
WEB ADRESİ – www.isdemirvakfi.org
İŞ TLF. – 0 (326) 758 39 96
İŞ TLF. VE FAX – 0 (326) 758 53 60
ALİ SUSAR – GSM – 0 (530) 341 41 02
İNAN DEMETGÜL – GSM – 0 (532) 270 04 09
ERCAN ALTINTAŞ – GSM – 0 (532) 646 26 53

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BEDELSİZ HİSSE İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR HAKKINDA DUYURU 30.11.2013

 

Sevgili  Bedelsiz Hisse Hak Sahipleri,

İsdemir’ in 28.11.2013 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında İsdemir’in 483.126.252,12.-TL tutarındaki esas sermayesinin, iç kaynaklardan bedelsiz ve bedelli olmak üzere toplam  2.416.873.747,88.-TL artırılarak 2.900.000.000,00.-TL olmasına karar verilmiştir.

Söz konusu sermayenin 1.435.751.841,28.-TL’lik kısmının iç kaynaklardan bedelsiz, kalan 981.121.906,60.-TL’lik kısmının bedelli  olarak karşılanmasına, bu suretle sermayenin bedelli artırılan kısmına tekabül eden hisseler için hissedarların rüçhan haklarını kullanmalarına karar verilmiştir.

Sermayenin bedelli attırılan kısmına katılacak Vakıf aracılığıyla bedelsiz hisse sahibi hissedarlarımızın, İsdemir Yönetim Kurulu tarafından alınan karar uyarınca bu kararın Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne tescil ve ilanından itibaren (tescil işlemi 29.11.2013 tarihinde gerçekleşmiş olup,  ilanın 02.12.2013 tarihinde yapılacağı öngörülmektedir. Buna göre, bedelli sermaye artırımına katılmak isteyen şahısların 17.12.2013 günü mesai bitimine kadar ekte verilen bedelsiz hisse miktarlarının karşılarında gösterilen 4. Bedelli sermaye artırım tutarının ¼’ünü Vakfımızın Türkiye İş Bankası İsdemir Şubesi nezdindeki  TR360006400000161280021301 IBAN Nolu hesabına ödeme yapmaları, ayrıca  banka dekontunda hisse belgelerindeki seri numarasını, adını ve soyadını belirtmeyen veya unutan hak sahiplerinin de, ödeme dekontunu Vakfımıza iletmeleri, belirtilen bu 15 gün içinde ödemeyi yapmayan hissedarlarımızın rüçhan hakkını kullanmadığı varsayılarak, kullanılmayan rüçhan haklarının diğer hissedarlarca (İsdemir Pay Defteri'ne kayıtlı hissedarlar) kullanılacağı hususunun bilinmesine, bedelli sermaye artırımına katılan hissedarların geriye kalan ¾’lük miktarı da İsdemir Esas Sözleşme değişikliğinin tescilini müteakip 30.12.2013 günü mesai bitimine kadar Vakfımızın Türkiye İş Bankası İsdemir Şubesi nezdindeki TR360006400000161280021301 IBAN Nolu hesabına  yatırılması gerekmektedir. 

Hissedarlarımızın bedelli sermaye artırımına katılmaları öncekilerde olduğu gibi asla zorunlu olmayıp, tamamen kişilerin inisiyatifinde olan bir husustur. İsdemir’ in iç kaynaklarından bedelsiz artırılan miktar kişilerin bedelli sermaye artırımına katılıp katılmadıklarına bakılmaksızın her bir hissedarımıza hissesi nispetinde intikal ettirilecek ve artırımın gerçekleşmesini müteakip Vakıf kayıtları buna göre düzeltilecektir.

Banka kredisi kullanarak bedelli sermaye artırımına katılacak hak sahipleri için bankalar nezdinde yapılan görüşmeler 06 Aralık 2013 tarihine kadar sonuçlandırılacak olup, ayrıca konu ile ilgili duyurumuz yayınlanacaktır.   

Bedelli sermaye artırımıyla ilgili olmak üzere herhangi bir sorusu veya tereddüt duyduğu bir hususu olan hissedarlarımızın Vakfımızla irtibata geçmelerini duyurur, kararın hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim.

  Saygılarımızla  
  İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.  Çalışanları Yardımlaşma Sandığı Vakfı  
   Yönetim Kurulu Adına Vakıf Başkanı  
   Bayram ALTUN  
 
ÖNEMLİ NOT :

  1. Bankaya ödeme yaparken, açıklama olarak, hisse belgelerindeki seri numarasını, adını ve soyadını belirtmeleri gerekmektedir.
  2. Yukarıdaki şekilde açıklama olarak gerekli bilgileri belirtmeyen veya unutan hak sahiplerinin, ödeme dekontlarını İsdemir A.Ş. Genel Müdürlüğündeki Vakfımıza getirmeleri gerekmektedir.
  3. Hissedarlarımızın 4.Bedelli Sermaye artırımına katılım tutarları aşağıdaki tabloda belirtilmiş olup, hak sahiplerinin bedelli sermaye artırımına katılmış sayılmaları için 02-17 Aralık 2013 tarihine kadar mutlaka ¼ ‘ü olan tutarı veya isteyenin bu tarihler arasında toplam tutarın tamamını yatırmaları gerekmektedir.
  4. Hak sahiplerinin bedelli sermaye artırımına katılmış, sayılmaları için 02-17 Aralık 2013 tarihine kadar yatırmaları gereken ¼ ‘ü olan 1.taksidi yatırmayıp, 18-30 Aralık 2013 tarihleri arasında toplam tutarın tamamını yatırsalar dahi bu artırıma katılmış sayılmayacaklardır.
  5. Bedeli sermaye artırımına katılacak hissedarlarımız Aşağıdaki tabloda belirtilen tutarları yatırırken eksik veya fazla yatırmamaları gerekmektedir.
 
İSDEMİR A.Ş'NİN 3.BEDELSİZ İLE 4.BEDELLİ SERMAYE ARTIRIM TUTARLARI
SIRA NO ESKİ MEVCUT HİSSE TUTARI 3.BEDELSİZ ARTIRIM TUTARI 3.BEDELSİZ + ESKİ HİSSE TUTARI

4.BEDELLİ SERMAYE ARTIRIMI

1/4 -1.TAKSİT              (02-17 ARALIK 2013)

4.BEDELLİ SERMAYE ARTIRIMI                  3/4 - 2.TAKSİT          (18-30 ARALIK 2013) 4.BEDELLİ    SERMAYE ARTIRIMI İÇİN ÖDENECEK TOPLAM TUTAR
1 794,17 217,76 1.011,93 129,35 388,05 517,40
2 1.588,34 435,52 2.023,86 258,70 776,10 1.034,80
3 2.030,55 556,77 2.587,32 330,72 992,17 1.322,90
4 2.382,51 653,28 3.035,79 388,05 1.164,15 1.552,20
5 3.176,67 871,04 4.047,71 517,40 1.552,19 2.069,59
6 3.693,36 1.012,71 4.706,07 601,55 1.804,66 2.406,21
7 4.147,56 1.137,25 5.284,81 675,53 2.026,59 2.702,12
8 4.699,44 1.288,58 5.988,02 765,42 2.296,25 3.061,67
9 5.673,04 1.555,53 7.228,57 923,99 2.771,98 3.695,97
10 5.705,53 1.564,44 7.269,97 929,28 2.787,85 3.717,14
11 6.265,74 1.718,05 7.983,79 1.020,53 3.061,58 4.082,11
12 6.711,61 1.840,31 8.551,92 1.093,15 3.279,45 4.372,59
13 7.717,69 2.116,17 9.833,86 1.257,01 3.771,04 5.028,05
14 8.431,81 2.311,98 10.743,79 1.373,32 4.119,97 5.493,30
15 9.225,98 2.529,74 11.755,72 1.502,67 4.508,02 6.010,70
16 10.020,15 2.747,50 12.767,65 1.632,02 4.896,07 6.528,10
17 10.462,36 2.868,76 13.331,12 1.704,05 5.112,15 6.816,20
18 10.814,32 2.965,26 13.779,58 1.761,37 5.284,12 7.045,50
19 10.880,19 2.983,32 13.863,51 1.772,10 5.316,31 7.088,41
20 11.608,48 3.183,02 14.791,50 1.890,72 5.672,17 7.562,89
21 12.125,17 3.324,69 15.449,86 1.974,88 5.924,63 7.899,51
22 13.131,25 3.600,56 16.731,81 2.138,74 6.416,23 8.554,97
23 14.104,85 3.867,52 17.972,37 2.297,32 6.891,95 9.189,27
24 14.137,34 3.876,43 18.013,77 2.302,61 6.907,83 9.210,43
25 14.697,55 4.030,04 18.727,59 2.393,85 7.181,56 9.575,41
26 15.143,42 4.152,29 19.295,71 2.466,47 7.399,42 9.865,89
27 16.149,50 4.428,16 20.577,66 2.630,34 7.891,01 10.521,35
28 19.312,00 5.295,31 24.607,31 3.145,43 9.436,28 12.581,71

                                                                                                                                                                 

 

BEDELSİZ HİSSE İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR HAKKINDA DUYURU 15.11.2013

Değerli Bedelsiz Hisse hak sahipleri,

İsdemir’in 31.08.2013 tarihli Vergi Usul Kanunu’na (VUK) göre hazırlanan bilançosunda; öz kaynak kalemleri arasında yer alan sermaye hesabı tutarı 1.505.950.000,00 TL, geçmiş yıl zararları hesabı tutarı 1.022.823.747,88 TL’dir. İsdemir tarafından olumsuz etkilerle büyüyen birikmiş zarar rakamının gelecek yıllarda yaratacağı karlar ile kapatılmasının kısa ve orta vadede mümkün görünmemesi, İsdemir bilançosunun daha güçlü bir görünüme sahip olabilmesi ve daha erken kar dağıtılabilir hale gelmesi amacıyla sermayenin geçmiş yıl zararlarına mahsup yoluyla azaltılmasına karar verilmiş ve 30.10.2013 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul kararı ile İsdemir’ in 1.505.950.000,00 TL olan sermayesinin, Şirket bilançosunda yer alan 1.022.823.747,88.TL ticari kaynaklı geçmiş yıl zararına mahsubu yapılarak, sermayenin 483.126.252,12.TL’ye düşürülmesine karar verilmiştir. 

Bu kararın alınmasının ardından İsdemir’in öz kaynakları arasında 1.405.697.711,28 TL sermaye düzeltmesi olumlu farkları ve toplam 30.054.130,00 TL yedek akçe enflasyon farkı olmak üzere genel toplamda 1.435.751.841,28 TL olan fonun, bedelsiz olarak sermayeye eklenmesi, İsdemir’ in modernizasyon ve dönüşüm yatırımları kapsamında kullanılan işletme ve yatırım kredilerinin bir kısmının kapatılması, şirket işletme sermayesi ihtiyacının karşılanması ve kriz dönemi risklerinin azaltılması amaçlarıyla 981.121.906,60 TL bedelli sermaye artırımına gidilmesine karar verilmiş ve bu doğrultuda yapılacak olan İsdemir Olağanüstü Genel Kurulunun 28.11.2013 tarihinde yapılmasına karar verilmiştir.

Bedelli sermaye artışı sonucu borçların bir kısmının erken kapatılması ile İsdemir’ in finansman yükünün düşeceği, bilançoda geçmiş yıl zararları da bulunmadığından İsdemir’ in ortaklarına düzenli kar dağıtabilir ve İsdemir bilançosunun, hissedarlar tarafından da arzu edilen halka arz için daha uygun görünüme kavuşacağı mümkün hale gelecektir.    

Bedelsiz hisse artırımının yanı sıra, 981.121.906,60 TL bedelli sermaye artırımı da yapılacak olup, bedelli artırıma katılmak isteyenlerle ilgili olmak üzere Olağanüstü Genel Kurul’u müteakip duyuru Vakfımız tarafından ayrıca yapılacaktır.

İsdemir tarafından iç kaynaklardan bedelsiz olarak yapılacak 1.435.751.841,28 TL.’lik artırımla Vakfımızın itibari pay değeri 106.751.785,00.TL’den 136.022.883,67 TL.’ ye yükselecektir.

-Vakıf Hisse Karşılıkları Hesabında 8.431,81 TL.’lik hissesi bulunan bir hissedarımızın bedelsiz sermaye artırımı sonucu hissesi 10.743,79 TL.’ye, bedelli sermaye artırımına katılmak isterse 5.493,30 TL. daha ödemek suretiyle hisse bedelini 16.237,09 TL.’ ye yükseltmiş olacaktır.  

-Vakıf Hisse Karşılıkları Hesabında 19.312,00 TL’lik hissesi bulunan bir hissedarımızın bedelsiz sermaye artırımı sonucu hissesi 24.607,30 TL’ye, bedelli sermaye artırımına katılmak isterse 12.581,71 TL. daha ödemek suretiyle hisse bedelini 37.189,00 TL’ye yükseltmiş olacaktır.    

İsdemir’in yapılacak olan Olağanüstü Genel Kurulunu müteakip sermaye miktarı 2.900.000.000,00 TL’ye çıkartılmış olacaktır.

Ayrıca, Sermaye Piyasası Kurulu nezdinde bedelsiz hisselerin hissedarlar adına Merkezi Kayıt Kuruluşuna kaydedilmesi ve Serbest İşlem Platformunda alım satım yapılabilir hale getirilmesi ile ilgili işlemler halen yürütülmekte olup, yapılan çalışma sonuçlandığı takdirde siz değerli hissedarlarımıza duyurulacaktır. 

İsdemir’e ve siz değerli hissedarlarımıza hayırlı olmasını dilerim.

                                                                          Saygılarımızla,

 

                             İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. Çalışanları Yardımlaşma Sandığı Vakfı

                                                                           Yönetim Kurulu Adına

                                                                                  Vakıf Başkanı

                                                                                 Bayram ALTUN