İştirak Hisseleri Yönetmeliği

İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş. ÇALIŞANLARI
YARDIMLAŞMA SANDIĞI VAKFI
İŞTİRAK HİSSELERİ YÖNETMELİĞİ


İşbu İştirak Hisseleri Yönetmeliği; İskenderun Demir ve Çelik Fabrikaları A.Ş. hisselerinin tamamının Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.'ne devrine ilişkin olarak T.C.Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş arasında imzalanan 31.1.2002 tarihli Hisse Devir Sözleşmesinin 13 . Maddesi uyarınca İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. Çalışanları Yardımlaşma Sandığı Vakfı aracılığıyla İsdemir çalışanları için bedelsiz olarak verilecek hisselerden çalışanların yararlanma esaslarını düzenlemek üzere, İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. Çalışanları Yardımlaşma Sandığı Vakfı Kuruluş Senedinin 25.4. maddesi gereğince, Vakıf Yönetim Kurulu'nun 28.11.2002 tarih ve 8 Sayılı kararı ile kabul edilerek yürürlüğe konulmuştur.
TANIMLAR
MADDE 1.
- Bu yönetmelikte bundan böyle kısaca aşağıdaki kısaltmalar kullanılacaktır.
Vakıf : İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. Çalışanları Yardımlaşma Sandığı Vakfını,
Vakıf Senedi : İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. Çalışanları Yardımlaşma Sandığı Vakfı Kuruluş Senedini,
Özelleştirme İdaresi : T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nı,
İsdemir : İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.'ni,
Erdemir : Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.'ni,
Bedelsiz Hisse : İsdemir hisselerinin Erdemir'e devri dolayısıyla İsdemir çalışanlarının yararlanmaları için Vakfa bedelsiz olarak devredilen hisseleri
Hisse Karşılıkları : Vakfa Erdemir tarafından devredilen Bedelsiz Hisselerden Bu Yönetmeliğe göre yararlanacak hak sahiplerinin Hisse karşılık Hesaplarında bulunacak, yine bu yönetmeliğe göre belirlenen esaslar dahilinde söz konusu Hisselerin nakde çevrilmesi suretiyle oluşacak tutarı
Hisse Karşılıkları Hesabı : Vakfa Erdemir tarafından devredilen Bedelsiz Hisselerden Bu Yönetmeliğe göre yararlanacak hak sahiplerinin Hisse karşılıklarının ve bu hisselere bedelsiz sermaye artırımları dolayısıyla ilave edilecek bedelsiz hisse karşılıkları ile kullanılacak rüçhan haklarının izlendiği hesaptır.
Üye : Vakıf üyelerini,
Hak Sahibi : Bedelsiz Hisse hakkı olan Vakıf üyeleri ile Vakıf üyeliği her hangi bir şekilde sona ermiş olmakla beraber Vakıftaki Varlık Hesabında bulunan Hisse karşılığını almamış olan kişileri
İfade edecektir.
KAPSAM
MADDE 2.
- Bu yönetmelik; girişte belirtildiği üzere, İsdemir'in devir sırasındaki sermayesi olan 610 trilyon TL nin %11'ine tekabül eden 67 Trilyon 100 Milyar TL nominal değerde hissenin Erdemir tarafından İsdemir çalışanlarının yararına olmak üzere Vakfa bedelsiz devri ile Vakfın bu hisselerin kullanımı, İsdemir çalışanlarının bu bedelsiz hisselerden yararlanmaları, esaslarını kapsar.
BEDELSİZ HİSSE KAYIT ESASLARI
MADDE 3.
- Bedelsiz hisselerin kullanım esasları aşağıdaki şekilde olacaktır. Bu esaslar hiçbir şekil ve surette değiştirilmeyecektir.
3.1. Devredilen bedelsiz hisseler veya bu hisseleri temsil eden belgeler kullanımı ve çalışanların yararına nemalandırılması, sevk ve idaresi , gerekli giderler Vakfa ait olmak üzere Vakıf tarafından yürütülecektir.
3.2. Bu hisseler, hisselerden yararlanacak kişiler adına eşit olarak Vakıftaki Hisse Karşılıkları hesaplarına kaydedilecektir.
3.3. Hisselerden yararlanacak kişiler 1.6.2002 günü ile bu hisselerin yukarıda belirtildiği üzere kayden dağıtımının yapılacağı gün arasında İsdemir bordrosunda yer almış olan kişilerdir. Bu tarihler arasında emeklilik, askerlik, ölüm nedenleriyle ayrılmış olmak yararlanmayı engellemez. Yukarıda belirtilen tarihler arasında , Vakıf Senedi Md.6.d fıkrasına göre Vakıf üyesi olma hakkına sahip olanlar da yararlanacak kişiler kapsamındadır.
3.4. Madde 3.2 ye göre yapılacak kayıtlara istinaden , bu hisselerden Madde 3.3 e göre yararlanacak kişilere; payına düşen hisse nominal değerini gösteren bir belge, bu yönetmeliğe göre bilmesi gereken hususların yer aldığı açıklamalar ile birlikte verilir.
BEDELSİZ HİSSELER KULLANIM ESASLARI
MADDE 4.
- Hisselerin kullanım esasları aşağıdaki şekilde olacaktır.
4.1. Bedelsiz hisselerin tamamının oy hakkının kullanımı, gerek genel kurulda ve gerekse sair suretlerde Vakıf tarafından yerine getirilecektir.
4.2. Ancak, bu bedelsiz hisselerin oy hakkı dışında kalan ve Vakfa intikal edecek kar payı dahil her türlü nemalarından hak sahipleri istifade edecektir.
4.2.1. Hisselere isabet edecek nakit kar payları, vakfa intikali takip eden vergilendirme döneminde varsa gerekli yasal vergi ve sair kesintileri yapıldıktan sonra net olarak hak sahiplerine dağıtılır.
Kar paylarının Hisse Senedi olarak dağıtılması halinde bu hisse senetlerininkarşılığı "hisse karşılık hesabına" ilave edilir.
4.2.2. Nakdi sermaye artırımlarında; Vakıf Yönetim Kurulu, hak sahiplerinin rüçhan hakkı kullanmak isteyip istemediklerini sorar. Rüçhan hakkı kullanmak isteyenler Rüçhan Hakkı için paylarına düşen bedeli süresi içinde, belirlenen bir banka hesabına yatırmak zorundadırlar.
Kullanılan rüçhan hakları , hak sahiplerinin Varlık Hesaplarına aktarılır.
Kullanılmayan rüçhan hakları olursa Vakıf Yönetim kurulu bunları kullanıp kullanmama hususunda karar verir. Kullanılma kararı verilmesi halinde bunlara isabet eden bedeller Vakfın karşılık hesaplarından ya da üyelerinin Varlık hesaplarından çekilerek karşılanır. Bunların nemaları üyelere Varlıkları ile orantılı olarak dağıtılır.
4.2.3. İsdemir'in iç kaynaklardan yapılacak sermaye artışı sonrası verilecek bedelsiz hisseler de, Vakfa intikal ettiğinde, Hak Sahiplerinin Hisse Karşılık Hesaplarına bu hesaptaki mevcut hisse karşılıklarına oranla aktarılır.
BEDELSİZ HİSSELERİN NAKDE DÖNÜŞÜM ESASLARI
MADDE 5.
- İsdemir hisselerinin borsada işlem görmeye başladığı tarihe kadar bu hisselerin bedeline ilişkin olarak hak sahipleri tarafından herhangi bir talepte bulunulamayacaktır.
İsdemir hisselerinin borsada işlem görmeye başlamasından sonra, dileyen hak sahipleri Vakıftaki Hisse Karşılıkları Hesaplarındaki hisselere isabet eden tutarı talep edebilirler.
Hisselerin bedelinin talebinde aşağıdaki esaslar uygulanacaktır :
5.1. Vakıf; hak sahibinin, hisse karşılığının bir kısmını veya tamamını istemesi halinde, talep tarihinde borsada oluşan ağırlıklı ortalama fiyat üzerinden varsa yasal kesintileri düştükten sonra, talep tarihini takip eden en geç iki iş günü içinde, talep edilen hisse karşılığını nakden öder. Ancak bu konudaki başvuruların Vakfın imkanlarını zorlayacak ve zararına neden olacak düzeyde olması halinde Vakıf başvuru sırasına ve nakit imkanlarına göre başvuruları değerlendirir.
5.2. Hak Sahipleri, Vakıf üyeliğinden ayrılmak isterlerse, 5.1. maddedeki esaslar dahilinde Vakıftaki varlığının, Hisse Karşılığı dahil tamamını isteyebileceği gibi, ister ise, bedelsiz hisse karşılığının tamamını veya bir kısmını Vakıfta muhafaza etmeye devam edebilir. Bu halde Vakıf üyelerine sağlanan haklardan yararlanmaları söz konusu olmadan, sadece Vakıftaki hisse karşılığı ile ilgileri devam eder.
5.3. Hak Sahibinin ölümü halinde, varisleri Vakıf üyesi olmasalar dahi ölen hak sahibinin Vakıftaki hisse karşılığından aynı esaslar dairesinde istifade ederler. Hak sahibinin ölümünün İsdemir hisselerinin borsada işlem görmesinden önce vuku bulması halinde varisleri hisselerinin karşılığını ancak, İsdemir hisselerinin borsada işlem görmeye başlamasından sonra talep edebilirler.
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
MADDE 6.
- Vakfın ve Vakıf üyelerinin hak ve menfaatlerinin kullanılmasında aşağıdaki hükümler cari olacaktır.
6.1. Vakıf tarafından kendi gelirleri ile veya sair suretlerle elde edilecek gerek İsdemir veya diğer şirket hisseleri işbu yönetmelik kapsamı dışında olup, bu hisseler Vakıf mal varlığı bünyesinde Vakıf senedi ve Vakıf mevzuatı çerçevesinde Vakıf tarafından Vakfın amaçlarına uygun olarak serbestçe kullanılabilecektir.
6.2. Keza, işbu İştirak Hisseleri Yönetmeliği gereğince, Hak Sahibi Vakıf üyelerinin kendilerine ait bedelsiz hisse karşılığı bedelini, yönetmeliğin 5. Maddesindeki esaslar dairesinde almalarından sonra bu hisseler tamamen Vakıf mal varlığına dahil olacağından işbu yönetmelik kapsamı dışına çıkacaktır.
MÜKTESEP HAKLAR
MADDE 7.
- İşbu İştirak Hisseleri Yönetmeliği'nin bedelsiz hisselerin kullanımı ve hak sahiplerinin yararlandırılmasına ilişkin hükümleri Genel Kurul kararıyla dahi olsa değiştirilemez. Vakıf Yönetim Kurulu, bu yönetmelikte, üyelerin müktesep haklarına halel getirmeden sadece düzenleyici ve vakıf mülkiyetinde hisse karşılıkları bulunan üyeler ve hak sahipleri yararına olabilecek değişiklikleri yapabilir.
SON HÜKÜM
MADDE 8.
- İşbu yönetmelik Vakıf Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.