Hisse Dağıtım Süreci

ÇALIŞANLARA VERİLEN  İSDEMİR’İN %11’LİK

BEDELSİZ HİSSE DAĞITIM SÜRECİ 

            “08.02.2001 tarih ve 2001/08 No’lu ÖYK kararının 10.maddesi gereği, 31.01.2002 tarihinde imzalanan hisse devir sözleşmesinin madde 13 diğer hükümler başlığında belirtildiği gibi kurulacak vakıf mağrifeti ile çalışanlara Erdemir tarafından %11 (onbir) oranında bedelsiz hisse verilecek ve buna ilişkin işlemler iş bu HİSSE DEVİR SÖZLEŞMESİ imza tarihinden itibaren en geç 4(dört) ay içinde ERDEMİR’ce sonuçlandırılacaktır”denilmektedir.

İskenderun Demir ve Çelik AŞ. ( İSDEMİR ) hisselerinin Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları TAŞ. ( ERDEMİR )’ e devrine ilişkin olarak Erdemir ile TC Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ( İDARE ) arasında imzalanan 31.01.2002 tarihli hisse devir sözleşmesinin 13. maddesi uyarınca, İsdemir’in 610 Trilyon Tl olan sermayesinin %11’ini temsil eden beheri 1000 – ( bin ) Tl. itibari kıymetinde 67.100.000.000 (Altmış Yedi Milyar Yüz Milyon ) adet nama yazılı hisse karşılığı 67.100.000.000.000 ( Altmış Yedi Trilyon Yüz Milyar) Tl. nominal değerindeki hisseleri temsil eden 1 (bir) adet MUVAKKAT HİSSE SENEDİ İLMUHABERİ’ni ciro ve temsil suretiyle İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK AŞ. ÇALIŞANLARI YARDIMLAŞMA SANDIĞI VAKFI’na devredilmiştir.

            İş bu devir ve teslim tutanağı 14.12.2002 tarihinde 2 (iki) nüsha halinde düzenlenerek taraflarca imza altına alınmıştır

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları TAŞ’nin TC Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığına yazdıkları hisse dağıtımı hakkında 04.10.2002 tarih ve M.A.O. /1800 sayılı referans yazıları ile, TC.Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığının Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları TAŞ’ne yazdıkları 12.10.2002 tarih ve B.02.1.ÖİB.0.19.00/ 7604 sayılı cevabi yazıda;

            “Bu çerçevede %11 oranındaki İsdemir hissesinin İskenderun Demir ve Çelik AŞ. Çalışanları Yardımlaşma Sandığı Vakfı’na devrine mütakip İsdemir’de 01.06.2002 tarihi itibari ile çalışıyor olan personele bedelsiz ve eşit oranda dağıtılmasına ilişkin işlemlerin bir an önce tamamlanması ve sonucundan tarafımıza bilgi verilmesi hususunda gereğini rica ederim .” denilmektedir.

            08.02.2001 Tarih ve 2001/08 No’lu Özelleştirme Yüksek Kurulu kararının 10. maddesi gereği çalışanlara bedelsiz hisse, Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları TAŞ. ile TC Başbakanlık Özelleştirme İdaresinin öngördüğü 01.06.2002 tarihi ile muvakkat hisse senedi ilmuhaberinin İskenderun Demir ve Çelik AŞ.Çalışanları yardımlaşma Sandığı Vakfı’na verildiği 14.12.2002 tarihi arasında İsdemir bordrosunda yer alan 6701 çalışana eşit olarak dağıtımına karar verilmiş ve alınan karar doğrultusunda dağıtım  vakıf aracılığı ile gerçekleştirilmiştir.

Hisse Devir Sözleşmesinin imzalandığı 31.01.2002 tarihinde İsdemir kadrosunda bulunmayan nakle tabii personel, 01.02.2002 tarihi ile 31.05.2002 tarihi arasında herhangi bir nedenle ayrılan personel, devre ilişkin ÖYK karar tarihi olan 08.02.2001 tarihi ile hisse devir sözleşmesinin imzalandığı 31.01.2002 tarihi arasında herhangi bir nedenle ayrılan personel ile İsdemir’in bütün üretim birimlerinde sürekli çalışan taşeron işçileri tarafından İskenderun 1.2.ve 3.Asliye Hukuk Mahkemelerinde davalar açılmıştır. Açılan bu davalarda;  bedelsiz hisse için hak talebinde bulunmuşlardır. Açılan bu davalar neticesinde, verilen kararlar Yargıtay’ dan onanmak suretiyle kesinleşmiştir. Kesinleşen kararlara göre, 08.02.2001 ÖYK’ nın  karar tarihinde çalışıyor olması esas alınmıştır.

Kesinleşen Yargıtay kararları doğrultusunda 18.12.2010 tarihinde İskenderun Demir ve Çelik AŞ. Çalışanları Yardımlaşma Sandığı Vakfı’nın Olağanüstü Genel Kurulu yapılmıştır. Olağanüstü Genel Kurulunda oy birliği ile alınan kararla; “ 01.06.2002 – 14.12.2002 tarihleri arası çalışanlar esas alınarak 6701 kişiye yapılan dağıtımın iptal edilmesine, Yargıtay’ın kesinleşen kararları doğrultusunda İsdemir’de 08.02.2001 tarihinde çalıştığı tespit edilen 10765 ve 235 kişi de provizyon (01.03.2012 tarihi itibariyle 235 kişilik bırakılan provizyondan 08.02.2001 tarihinde İskenderun Demir ve Çelik Fabrikaları AŞ.’inde  çalıştığı belgelenen 132 kişi hak sahibi olarak ilave edilmiştir.) olmak üzere 11000 kişinin bedelsiz hisseden yararlanma hakkına sahip olduğuna dair belgelerin bastırılmak suretiyle dağıtılmasına, 08.02.2001 tarihinden sonra işe giren 948 kişinin bedelsiz hisseleri elinden alınmakla birlikte bedelli sermaye artırımına katılan 506 kişinin bedelli yatırdıkları miktar ile bedelliye isabet eden bedelsiz hisselerin uhdelerinde kalmasına karar verilmiştir.  

   
 2    
   

 
 5    
 6

 

 
 7